Облако тегов
  Оцените работу движка
  Лучший из новостных
  Неплохой движок
  Устраивает ... но ...
  Встречал и получше
  Совсем не понравился
  Популярное
   0

   ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!

   Керуючись частиною 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства», доводимо до Вашого відома підсумки голосування акціонерів за питаннями порядку денного на річних загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» (далі – Товариство), які відбулися «26» квітня 2018 р. з початком о 10.00 за адресою: 67400, Одеська область, м. Роздільна, вул. Європейська, буд. 83 в приміщенні адмінбудинку Товариства, кабінет № 2.

   підсумки голосування на заг. збор. 2018
   0

   «Про акціонерні товариства»

   На виконання п.4 Статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» надаємо інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (ПрАТ «РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»), які призначені на "26" квітня 2018 року:
   Станом на "20" квітня 2018 р. - на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПрАТ «РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»:
   - загальна кількість простих іменних акцій ПрАТ «РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» складає 25 644 000 простих іменних акцій, що дорівнює ста відсоткам статутного капіталу Товариства;
   - загальна кількість голосуючих акцій ПрАТ «РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» складає 25 308 210 голосуючих акцій Товариства.
   0

   Шановний акціонере!

   ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» (далі - Товариство), повідомляє, про скликання річних загальних зборів Товариства (далі – Загальні збори) на 26 квітня 2018 р. о 10.00 за місцезнаходженням Товариства: 67400, Одеська область, м. Роздільна, вул. Європейська, буд. 83 в приміщенні адмінбудинку Товариства, кабінет № 2.
   Реєстрація акціонерів проводиться з 8.30 год. до 9.45 год. у день та за місцем проведення зборів.
   Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 20.04.2018 р.
   ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):
   1. Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
   2. Обрання секретаря Загальних зборів.
   3. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, у тому числі затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
   4. Розгляд звіту Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 р., і основні напрями діяльності у 2018 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства.
   5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 р., прийняття рішення за наслідками розгляду Наглядової ради Товариства.
   6. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2017 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.
   7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 р. та річних результатів діяльності Товариства. Прийняття рішення щодо розподілу прибутку (збитку) Товариства за 2017 р. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів.
   8. Приведення Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції з урахуванням внесених змін та доповнень до Статуту Товариства, у відповідність до вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» №2210-VIII.
   9. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.
   10. Схвалення значних правочинів.
   11. Схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
   12. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину.
   Інформація про основні показники фінансово господарської діяльності за попередній (2016р.) та звітний (2017р.) період відповідно (тис. грн.): усього активів: 75727; 70443; основні засоби (залишкова вартість): 53751; 51009; запаси: 8207; 8440; сумарна дебіторська заборгованість: 7701; 4451; грошові кошти та їх еквіваленти: 6; 8; нерозподілений прибуток (непокритий збиток): (2855); (5917); власний капітал: 52228; 49899; зареєстрований статутний капітал: 6411; 6411; довгострокові зобов’язання і забезпечення: 0;0; поточні зобов’язання і забезпечення: 23499; 20544; чистий фінансовий результат: прибуток (збиток): (43); (3062); середньорічна кількість акцій (шт.): 25644000; 25644000; чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.): (0,0017); (0,1194).
   Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.rae.com.ua
   Станом на "19" березня 2018 р. - на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів :
   - загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає - 25 644 000 простих іменних акцій, що дорівнює ста відсоткам статутного капіталу Товариства;
   - загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає - 25 308 210 голосуючих акцій Товариства.
   ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ! Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Для участі у Загальних зборах акціонеру необхідно надати документ, що ідентифікує особу, що відповідає даним переліку акціонерів (бажано - паспорт), представнику(ам) акціонера – необхідно надати документ, що ідентифікує особу, а також документ, що підтверджує повноваження представника на участь у Загальних зборах у відповідності до вимог чинного законодавства України; для керівника акціонера - юридичної особи: завірені печаткою юридичної особи витяг зі Статуту та документи, що підтверджують його обрання (призначення) на посаду керівника, паспорт.
   При проведенні Загальних зборів, акціонери мають можливість скористатись правами передбаченими у ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства», у тому числі:
   - порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: у строк від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів кожний акціонер має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, зокрема але не виключно з проектом договору про обов’язковий викуп акцій, у робочі дні, робочий час з 14.00 до 17.00 за місцезнаходженням Товариства: 67400, Одеська область, м. Роздільна, вул. Європейська, буд. 83 в приміщенні адмінбудинку Товариства, кабінет № 2, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення з документами, пов’язаними з проведенням Загальних зборів Товариства – Директор Істратова Вікторія Василівна;
   - у строк після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, кожний акціонер має право ознайомитися з документами шляхом подання письмового запитання щодо питань включених до проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів на адресу місцезнаходження Товариства на ім’я відповідальної особи за порядок ознайомлення з документами, пов’язаними з проведенням Загальних зборів Товариства. Товариство, в особі Голови виконавчого органу, до початку Загальних зборів зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку (порядку) денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, не пізніше десяти робочих днів з дати отримання письмового запитання від акціонера шляхом направлення рекомендованого листа на адресу акціонера, яка вказана у переліку акціонерів Товариства, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства станом на "19" березня 2018 р., або іншим засобом, що вказаний у запитанні акціонера;
   - кожний акціонер - власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому простих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення по питанню порядку денного № 8 «Приведення Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції з урахуванням внесених змін та доповнень до Статуту Товариства, у відповідність до вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» №2210-VIII.», по питанню порядку денного № 10 «Схвалення значних правочинів.» та по питанню порядку денного № 11 «Схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.», у такому разі протягом 30 днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов’язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов’язковий викуп акцій має бути вказана інформація, яка передбачена п.3 ст.69 Закону України «Про акціонерні товариства».
   При проведенні Загальних зборів, акціонери мають можливість скористатись правами передбаченими у ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у тому числі:
   Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства у спосіб та порядку передбаченими ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства».
   Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.
   Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.
   Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю відбувається відповідно ст.39 Закону України «Про акціонерні товариства».
   ТАКОЖ ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ, що власники цінних паперів, які не уклали договору з депозитарною установою та право голосу яких обмежено згідно пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України", мають право бути присутніми та зареєстрованими на загальних зборах акціонерного товариства, що проводяться після 11.10.2014 року (без видачі таким особам бюлетеня для голосування).
   Телефон для довідок: 04853-3-13-64; Наглядова рада Товариства

   Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів
   ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР», які призначені на 26.04.2018 р.
   Питання порядку денного №1.
   Питання, винесене на голосування: Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
   Проект рішення: Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства у складі: Кіндракевич Катерини Андріївни – голова комісії, Радванська Олена Федорівна, Трифонова Раїса Іванівна – члени комісії; припинити повноваження голови та членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства з моменту оголошення Загальних зборів закритими.
   Питання порядку денного №2.
   Питання, винесене на голосування: Обрання секретаря Загальних зборів.
   Проект рішення: Обрати секретарем Загальних зборів – Істратову Вікторію Василівну. Припинити повноваження секретаря Загальних зборів з моменту оголошення зборів закритими.
   Питання порядку денного №3.
   Питання, винесене на голосування: Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, у тому числі затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
   Проект рішення: Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства, а саме:
   - голосування на Загальних зборах проводиться за принципом одна голосуюча акція – один голос, по бюлетенях, без використання кабін для голосування, окремим бюлетенем по кожному питанню порядку денного;
   - бюлетені для голосування засвідчуються наступним чином: у день проведення загальних зборів Товариства, до початку реєстрації, наглядова рада передає голові реєстраційної комісії затверджені бюлетені для голосування; голова реєстраційної комісії на бюлетенях для голосування ставить свій підпис, у передбаченому місці, та відбиток печатки Товариства; при отриманні бюлетенів для голосування, в присутності реєстраційної комісії, акціонер (представник акціонера) ставить свій підпис у передбаченому місці із зазначенням прізвища, імені та по-батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером;
   - голосування за одним бюлетенем здійснюється – до 5 хв.; перерва для підрахунку підсумків голосування та складання відповідного протоколу лічильної комісії – до 10 хв.; оголошення протоколів лічильної комісії – до 5 хв.
   Питання порядку денного №4.
   Питання, винесене на голосування: Розгляд звіту Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 р., і основні напрями діяльності у 2018 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства.
   Проект рішення: Затвердити звіт Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 р., і основні напрями діяльності у 2018 році, визнати роботу Директора за 2017 р. задовільною.
   Питання порядку денного №5.
   Питання, винесене на голосування: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 р., прийняття рішення за наслідками розгляду Наглядової ради Товариства.
   Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 р., визнати роботу Наглядової ради за 2017 р. задовільною.
   Питання порядку денного №6.
   Питання, винесене на голосування: Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2017 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.
   Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового 2017 року. Визнати роботу Ревізора за 2017 р. задовільною.
   Питання порядку денного №7.
   Питання, винесене на голосування: Затвердження річного звіту Товариства за 2017 р. та річних результатів діяльності Товариства. Прийняття рішення щодо розподілу прибутку(збитку) Товариства за 2017 р. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів.
   Проект рішення: Затвердити річний звіт, річні підсумки діяльності, річну фінансову звітність (у т.ч. баланс) за 2017 рік; Затвердити рішення щодо погашення збитків Товариства за 2017 рік – за рахунок майбутнього прибутку, у зв’язку зі збитками дивіденди за 2017 рік не нараховувати та не виплачувати.
   Питання порядку денного №8.
   Питання, винесене на голосування Приведення Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції з урахуванням внесених змін та доповнень до Статуту Товариства, у відповідність до вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» №2210-VIII.
   Проект рішення: Привести Статут Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» №2210-VIII, та затвердити його у новій редакції. Доручити Директору Істратової Вікторії Василівні (ІПН 3177807803) підписати Статут Товариства у новій редакції та здійснити дії для його державної реєстрації у відповідності до чинного законодавства.
   Питання порядку денного №9.
   Питання, винесене на голосування: Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.
   Проект рішення: Внести та затвердити зміни та доповнення до внутрішніх Положень Товариства, а саме «Про загальні збори»; «Про наглядову раду», «Про Ревізора», «Про виконавчий орган» шляхом викладення цих Положень у новій редакції.
   0

   Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

   Додаток 28
   до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

   Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
   (для опублікування у офіційному друкованому виданні)

   1. Загальні відомості
   1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Роздiльнянський елеватор"
   2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00955147
   3. Місцезнаходження емітента 67400 Одеська обл м.Роздiльна, вул.Ленiна, буд.83
   4. Міжміський код, телефон та факс емітента 0 48-53-3-13-64 31364
   5. Електронна поштова адреса емітента elevator@rae.com.ua
   6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.rae.com.ua
   7. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента

   2. Текст повідомлення
   Повноваження Голови наглядової ради Хаджишвiлi Шота Гурамовича (не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 27.04.2017 р.(дата вчинення дiї 27.04.2017) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.80135% на суму 51374.50 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: з 18.04.2014р. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: закiнчення строку повноважень.
   Повноваження Члена наглядової ради Мiнова Олександра Дмитровича (не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 27.04.2017 р.(дата вчинення дiї 27.04.2017) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.86609% на суму 55250.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi : з 18.04.2014р. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: закiнчення строку повноважень.
   Повноваження Члена наглядової ради Ковальчук Вiталiя Михайловича (не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 27.04.2017 р.(дата вчинення дiї 27.04.2017) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00009% на суму 6.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: з 18.04.2014р. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: закiнчення строку повноважень.
   Повноваження Ревiзора Мiнова Дмитра Олександровича (не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 27.04.2017 р.(дата вчинення дiї 27.04.2017) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.01092% на суму 700.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: з 18.04.2014р. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: закiнчення строку повноважень.
   Голову наглядової ради Тануркова Родiона Георгiйовича (не дала згоди на розкриття паспортних даних) обрано 27.04.2017 р.(дата вчинення дiї 27.04.2017) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00004% на суму 2.50 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: юрисконсульт / головний юрисконсульт. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою. Посадова особа є акцiонером. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: згода на обрання.
   Члена наглядової ради Сєбову Оксану Iванiвну (не дала згоди на розкриття паспортних даних) обрано 27.04.2017 р.(дата вчинення дiї 27.04.2017) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: юрисконсульт, начальник юридичного вiддiлу. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв. Посадова особа є представником акцiонера - АТ RISOIL SA (код юридичної особи 11300001-8 ). Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: згода на обрання.
   Члена наглядової ради Гринько Тетяну Володимирiвну (не дала згоди на розкриття паспортних даних) обрано 27.04.2017 р.(дата вчинення дiї 27.04.2017) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00004% на суму 2.50 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: Старший юрисконсульт. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв. Посадова особа є акцiонером. Обґрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: згода на обрання.
   Ревiзор Оленченко Вiкторiя В'ячеславовна (не дала згоди на розкриття паспортних даних) обрано 27.04.2017 р.(дата вчинення дiї 27.04.2017) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: начальник управлiння корпоративного обслуговування клiєнтiв , директор фiнансовий. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: згода на обрання.

   3. Підпис
   3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

   3.2. Найменування посади.

   Директор ____________ Iстратова Вiкторiя Василiвна
   М.П.
   0

   ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ !

   ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» (далі - Товариство), повідомляє, що річні Загальні збори Товариства (далі – Загальні збори) відбудуться 27 квітня 2017 р. о 1000 год. за місцезнаходженням Товариства: 67400, Одеська область, м. Роздільна, вул. Леніна (Європейська), буд. 83 в приміщенні адмінбудинку Товариства, кабінет № 2.
   Реєстрація учасників Загальних зборів здійснюється з 0830 до 0945 у день та за місцем проведення Загальних зборів.
   Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства – 21.04.2017р.
   Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні з 14.00 до 17.00 години за місцезнаходженням Товариства: 67400, Одеська область, м. Роздільна, вул. Леніна (Європейська), буд. 83 в приміщенні адмінбудинку Товариства, кабінет № 2, а у день проведення Загальних зборів – у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення з документами, пов’язаними з проведенням річних Загальних зборів Товариства – Директор Істратова Вікторія Василівна.
   ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (перелік питань, що виносяться на голосування):
   1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
   2. Обрання секретаря річних Загальних зборів Товариства.
   3. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
   4. Звіт Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік і основні напрями діяльності у 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства.
   5. Звіт Ревізора Товариства. Висновки Ревізора Товариства по звіту та балансу Товариства за 2016 рік, затвердження висновків Ревізора. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.
   6. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.
   7. Затвердження річного звіту Товариства, річних підсумків діяльності, звітів та балансу Товариства за 2016 рік.
   8. Затвердження порядку покриття збитків за 2016 рік.
   9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту.
   10. Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради та Ревізора Товариства.
   11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
   12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
   13. Обрання Ревізора Товариства.
   14. Затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладатиметься з Ревізором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з Ревізором.

   Інформація про основні показники фінансово-господарської діяльності за звітний (2016 р.) та попередній період (2015 р.) відповідно (тис. грн.): усього активів –75727;19986; основні засоби –53751;8845; довгострокові фінансові інвестиції – відсутні; запаси –8207;2521; сумарна дебіторська заборгованість –7701;412; грошові кошти та їх еквіваленти –6;88; нерозподілений прибуток (збиток) – (2855); (2812); власний капітал – 52228; 6623; статутний капітал – 6411; 6411; довгострокові зобов’язання – відсутні; поточні зобов’язання –23499;13363; чистий прибуток (збиток) – (43); (355); середньорічна кількість акцій – 25644000; 25644000; кількість власних акцій викуплено протягом періоду (шт.) – відсутні; загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду – відсутні; чисельність працівників на кінець періоду (осіб) –116;125.
   ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ! Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Для участі у Загальних зборах, акціонеру (його представнику) необхідно мати документ, що ідентифікує особу (бажано – паспорт), представнику (ам) акціонера – також документ, що підтверджує повноваження представника на участь у Загальних зборах у відповідності до вимог чинного законодавства України.
   Кожний акціонер має право вносити свої пропозиції щодо проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства не пізніш як за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
   Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://www.rae.com.ua/
   ТАКОЖ ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ, що власники цінних паперів, які не уклали договору з депозитарною установою та право голосу яких обмежено згідно пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», мають право бути присутніми та зареєстрованими на загальних зборах акціонерного товариства, що проводяться після 11.10.2014 року (без видачі таким особам бюлетеня для голосування).

   Телефон для довідок 04853-3-13-64
   Наглядова рада Товариства

   ПРОЕКТИ РІШЕНЬ щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів
   ПрАТ «РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР», які призначені на 27.04.2017 р.
   Питання порядку денного №1.
   Питання, винесене на голосування: Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
   Проект рішення: Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства у складі: Кравченко Світлани Миколаївни, Радванської Олени Федорівни та Трифонової Раїси Іванівни; припинити повноваження голови та членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства з моменту оголошення Загальних зборів закритими.
   Питання порядку денного №2.
   Питання, винесене на голосування: Обрання секретаря річних Загальних зборів Товариства.
   Проект рішення: Обрати секретарем річних Загальних зборів Товариства Істратову Вікторію Василівну.
   Питання порядку денного №3.
   Питання, винесене на голосування: Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
   Проект рішення: Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів а саме:
   доповіді з питань порядку денного – до 10 хв., обговорення – до 5 хв.;
   голосування проводиться за принципом одна голосуюча акція – один голос (крім кумулятивного голосування), бюлетенями для голосування після розгляду кожного питання порядку денного;
   бюлетені для голосування засвідчуються наступним чином: у день проведення загальних зборів Товариства, до початку реєстрації, наглядова рада передає голові реєстраційної комісії затверджені бюлетені для голосування; голова реєстраційної комісії на бюлетенях для голосування ставить свій підпис, у передбаченому місці, та відбиток печатки Товариства; при отриманні бюлетенів для голосування, в присутності реєстраційної комісії, акціонер (представник акціонера) ставить свій підпис у передбаченому місці із зазначенням прізвища, імені та по-батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером.;
   голосування – до 3 хв.; підрахунок підсумків голосування – до 5 хв.; оголошення підсумків голосування – до 5 хв.
   Питання порядку денного №4.
   Питання, винесене на голосування: Звіт Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік і основні напрями діяльності у 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства.
   Проект рішення: Затвердити звіт Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік і основні напрями діяльності у 2017 році, визнати роботу Директора Товариства за 2016 р. задовільною.
   Питання порядку денного №5.
   Питання, винесене на голосування: Звіт Ревізора Товариства. Висновки Ревізора Товариства по звіту та балансу Товариства за 2016 рік, затвердження висновків Ревізора. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.
   Проект рішення: Затвердити звіт Ревізора Товариства та висновки Ревізора Товариства по звіту та балансу Товариства за 2016 рік, визнати роботу Ревізора Товариства за 2016 р. задовільною.
   Питання порядку денного №6.
   Питання, винесене на голосування: Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.
   Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік, визнати роботу Наглядової Ради Товариства за 2016 р. задовільною.
   Питання порядку денного №7.
   Питання, винесене на голосування: Затвердження річного звіту Товариства, річних підсумків діяльності, звітів та балансу Товариства за 2016 рік.
   Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства, річні підсумки діяльності, звіти та баланс Товариства за 2016 рік.
   Питання порядку денного №8.
   Питання, винесене на голосування: Затвердження порядку покриття збитків за 2016 рік.
   Проект рішення: Затвердити наступний порядок покриття збитків за 2016 рік – за рахунок прибутків майбутніх періодів.
   Питання порядку денного №9.
   Питання, винесене на голосування: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту.
   Проект рішення: Затвердити внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції; Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Доручити директору Товариства Істратовій Вікторії Василівні (ідент. № 3177807803) підписати Статут Товариства у новій редакції та здійснити дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства. Статут Товариства у новій редакції набирає чинності з дати його державної реєстрації.
   Питання порядку денного №10.
   Питання, винесене на голосування: Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради та Ревізора Товариства.
   Проект рішення:
   1. Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства.
   2. Обрання членів Наглядової ради провести шляхом кумулятивного голосування з числа осіб, які подали письмові заяви про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства, згідно Рішення ДКЦПФР №1377 від 29.09.2011 р.
   3. Припинити повноваження Ревізора Товариства.
   4. Обрання Ревізора провести шляхом кумулятивного голосування з числа осіб, які подали письмові заяви про згоду на обрання членом Ревізором Товариства, згідно Рішення ДКЦПФР №1377 від 29.09.2011 р.
   Питання порядку денного №11.
   Питання, винесене на голосування: Обрання членів Наглядової ради Товариства.
   Проект рішення: Кількісний склад Наглядової ради складає 3 (три) особи. Із запропонованих кандидатів лише 3 (три) особи мають бути обрані членами Наглядової ради.
   Обрати членів Наглядової ради Товариства в кількості 3 (три) особи з переліку кандидатів (табл.1)
   Табл.1
   № п.п П.І.Б. кількість голосів
   1 "ЗА"
   2 "ЗА"
   3 "ЗА"
   4 "ЗА"
   Кількість голосів, що належать акціонеру, під час кумулятивного голосування:
   По питанню порядку денного №11 проводиться кумулятивне голосування.
   Питання порядку денного №12.
   Питання, винесене на голосування: Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
   Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, затвердити запропонований розмір їх винагороди, уповноважити на підписання цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, Директора Товариства – Істратову Вікторію Василівну.
   Питання порядку денного №13.
   Питання, винесене на голосування: Обрання Ревізора Товариства.
   Проект рішення: Обрати Ревізором Товариства 1 (одну) особу з переліку кандидатів (табл.2)
   Табл.2
   № п.п П.І.Б. кількість голосів
   1 "ЗА"
   2 "ЗА"
   3 "ЗА"
   Кількість голосів, що належать акціонеру, під час кумулятивного голосування:
   По питанню порядку денного №13 проводиться кумулятивне голосування.

   Питання порядку денного №14.
   Питання, винесене на голосування: Затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладатиметься з Ревізором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з Ревізором.
   Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладатиметься з Ревізором, затвердити запропонований розмір його винагороди, уповноважити на підписання договору (контракту) з Ревізором Директора Товариства – Істратову Вікторію Василівну.
   0

   Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

   Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
   Директор Iстратова Вiкторiя Василiвна
   ( посада ) ( підпис ) ( прізвище, ім'я, по батькові керівника)

   МП 28.04.2016
   Дата
   Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

   1. Загальні відомості
   1.1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗДIЛЬНЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"
   1.2. Організаційно-правова форма емітента

   Приватне акцiонерне товариство
   1.3. Код за ЄДРПОУ 00955147
   1.4. Місцезнаходження

   67400 Одеська область Роздiльнянський район м. Роздiльна вул. Ленiна, 83

   1.5. Міжміський код, телефон та факс (253) 3-13-64 3-13-64
   1.6. Електронна поштова адреса elevator@rae.com.ua

   2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

   1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

   28.04.2016 Дата

   2. Річна інформація опублікована у 79 Бюлетень Цiннi папери України 29.04.2016
   номер та найменування офіційного друкованого видання Дата


   3. Річна інформація розміщена на сторінці в мережі Інтернет www.rae.com.ua 29.04.2016
   Дата

   Зміст
   Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
   1. Основні відомості про емітента: X
   2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
   3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
   4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
   5. Інформація про рейтингове агентство
   6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
   7. Інформація про посадових осіб емітента:
   1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
   2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
   8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X
   9. Інформація про загальні збори акціонерів X
   10. Інформація про дивіденди
   11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
   12. Відомості про цінні папери емітента:
   1) інформація про випуски акцій емітента X
   2) інформація про облігації емітента
   3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
   4) інформація про похідні цінні папери
   5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
   13. Опис бізнесу X
   14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
   1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
   2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
   3) інформація про зобов'язання емітента X
   4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
   5) інформація про собівартість реалізованої продукції
   15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
   16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного
   17. Інформація про стан корпоративного управління X
   18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
   19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
   1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
   2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
   3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
   4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
   5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
   20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
   21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
   22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
   23. Основні відомості про ФОН
   24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
   25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
   26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
   27. Правила ФОН
   28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
   29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
   30. Річна фінансова звітність X
   31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартівбухгалтерського обліку (у разі
   32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
   33. Примітки: - Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб не надається тому, що у звiтному роцi такої подiї не вiдбувалося.
   - Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається тому що посада корпоративного секретаря вiдсутня.
   - Iнформацiя про рейтингове агентство не надається тому що товариства не входить до числа емiтентiв, яким необхiдно рейтингування.
   - Iнформацiя про дивiденди не надається в зв'язку з тим що дивiденди не виплачувались.
   - Iнформацiя про облiгацiї емiтента, випущенi емiтентом не надається тому що товариство не випускало облiгацiї .
   - Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущеннi емiтентом не надається тому, що не випускались

   iншi цiннi папери.
   - Iнформацiя про похiднi цiннi папери, випущеннi емiтентом не надається тому, що не випускались похiднi цiннi папери
   - Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, Товариство не здiйснювало викуп власних акцiї.
   - Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї не надається тому,
   що товариство не вiдноситься до пiдприємств якi займаються видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та
   води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
   - Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається тому, що товариство не вiдноситься до пiдприємств якi займаються видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
   - Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надається тому, що Товариство не випускало боргових цiнних паперiв
   - Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом року не надається тому, що таки подiї не вiдбувалися.
   - Звiт про стан об'єктiв нерухомостi не натається у зв'язку з його вiдсутнiстю.

   III. Основні відомості про емітента
   1. Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ
   ЕЛЕВАТОР"


   2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) А01 № 002709
   3. Дата проведення державної реєстрації 14.05.1998
   4. Територія (область) Одеська область
   5. Статутний капітал (грн.) 6411000.00
   6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0.000

   7. Відсоток акцій (часток, паїв ) статутного капіталу, що передано дод статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
   8. Середня кількість працівників 127131

   0.000

   9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
   52.10 СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
   10.61 ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКТІВ БОРОШНОМЕЛЬНО-КРУП'ЯНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
   46.21 ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ЗЕРНОМ, НЕОБРОБЛЕНИМ ТЮТЮНОМ, НАСІННЯМ І КОРМАМИ ДЛЯ ТВАРИН
   10. Органи управління підприємства -
   11. Банки, що обслуговують емітента :

   1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

   АБ " Пiвденний"

   2) МФО банку 328209
   3) Поточний рахунок 26004311124801

   4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

   АБ " Пiвденний"

   5) МФО банку 328209
   6) Поточний рахунок 26003311124802

   12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

   Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
   1 2 3 4 5
   Централiзоване водопостачання Серiя АГ № 594949 18.07.2011 Одеська обласна державна адмiнiстрацiя 18.07.2016
   Опис Пiсля закiнчення строку дiї лiцензiї, пiдприємство планую продовжити її.
   Придбання, зберiгання, перевезення, реалiзацiя (вiдпуск), знищення, використання прекурсорiв (списку 2 таблицi IV) "Перелiку засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв". Серiя АЕ №293283 19.11.2014 Комiтет з контролю за наркотиками 29.10.2019
   Опис Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї, пiдприємство планує продовжити строк.
   СЕРТИФІКАТ відповідності послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки 6016 05.07.2013 Державна інспекція сільського господарства України 00.00.00
   Опис безстроково. Пiсля закiнчення строку дiї лiцензiї, якщо цього буде вимагати чинне законодавство, пiдприємство планую продовжити її.
   СЕРТИФІКАТ відповідності послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки 6015 05.07.2013 Державна інспекція сільського господарства України 00.00.00
   Опис безстроково. Пiсля закiнчення строку дiї лiцензiї, якщо цього буде вимагати чинне законодавство, пiдприємство планую продовжити її.

   IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акціій ( розміру часток, паїв )


   Найменування юридичної особи засновника та/або учасникa Код за ЄДРПОУ
   засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
   Колектив орендного пiдприємства "Роздiльнянський елеватор" 00955147 Україна 67400 Одеська область Роздiльнянський район м. Роздiльна вул. Ленiна, 83 0.000000000000

   Прізвище, ім`я, по батькові фізичної особи
   Серія, номер дата видачі та найменування органу, який видав паспорт Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
   0.000000000000
   Усього 0.000000000000

   V. Інформація про посадових осіб емітента
   1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб   1) Посада Директор
   2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної Iстратова Вiкторiя Василiвна
   особи або повне найменування юридичної особи

   3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав ), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

   КМ 158410 20.05.2003 Роздiльянським РВ УМВС України в Одеськiй областi

   4) Рік народження 1987
   5) Освіта Вища
   6) Стаж роботи (років) 7

   7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
   8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

   ЧАО "Роздільнянський елеватор", заст. директора по якостi 28.02.2014 28.02.2015р.(включно)


   9) Опис Наявностi непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини у посадової особи немає. Обгрунтування змiн: Змiни у персональному складi службових осiб вiдбуваються у разi вiробничої необхiдностi. Повноваження та обов'язки посадової особи згiдно Статуту товариства: Керiвництво роботою елеватора, органiзацiя i постiйне удосконалюванння роботи по задоволенню потрiбностей юридичних i фiзичних осiб в услугах надаваємих елеватором.
   Розмiр виплаченої винагороди за 2015 рiк (заробiтна плата) - 278.1 тис.грн. В тому числi у натуральнiй формi - немає.
   Iншi посади у iнших Товариствах: немає.
   Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: технiк-лаборант, начальник ВТЛ, заст. директора по якостi.
   Загальний стаж роботи: 7 років.   1) Посада Головний бухгалтер
   2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної Кравченко Свiтлана Миколаївна
   особи або повне найменування юридичної особи

   3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав ), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

   КК 262469 07.05.1999 Роздiльнянським РВУМВС України в Одеськiй обл.

   4) Рік народження 1973
   5) Освіта Вища
   6) Стаж роботи (років) 25

   7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
   8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

   Контрольно-ревезійний відділ в Роздільнянському районі провiдний контролер-ревiзор
   12.06.2008 до звільнення

   9) Опис Наявності непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає. Обгрунтування змін: Зміни у персональному складі службових осіб відбуваються у разі віробничої необхідності. Повноваження та обов'язки головного бухгалтера:
   Здiйснює i координує органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько - фiнансової дiяльностi пiдприємства, здiйснює контроль за ефективним використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв. Забезпечує рацiональну органiзацiю облiку i звiтностi на пiдприємствi i його пiдроздiлах на основi прогресивних форм i методiв бухгалтерського облiку i контролю. Органiзовує та контролює складання розрахункiв щодо використання

   прибуткiв, затрат на виробництво, платежiв до бюджету. Своєчасно i правильно складає звiти. Розмiр виплаченої винагороди за 2015 рiк (заробiтна плата) - 87.9 тис.грн.
   В тому числi у натуральнiй формi - немає. Інші посади у інших Товариствах не обіймає.
   Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер. Загальний стаж роботи: 25 роки   1) Посада Голова наглядової ради
   2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної Хаджiшвiлi Шота
   особи або повне найменування юридичної особи

   3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав ), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

   Р 09AR81982 15.03.2011 Генеральним консульством/м.Одеса, Україна

   4) Рік народження 1966
   5) Освіта Вища
   6) Стаж роботи (років) 27

   7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
   8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

   ОФ представництва АТ "Рисоiл СА", Директор 18.04.2014 на 3 роки


   9) Опис Наявності непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає. Обгрунтування змін: Зміни у персональному складі службових осіб відбуваються у разі віробничої необхідності. Повноваження та обов'язки посадової особи згiдно Статуту товариства: Здiйснює контроль за дiяльнiстю Директора та представляє та захищає права, iнтереси акцiонерiв, забезпечує ефективнiсть їхнiх iнвестицiй, сприяє реалiзацiї статутних завдань елеватора, розробка стратегiї, спрямованої на пiдвищення прибутковостi та конкурентоспроможностi елеватора
   Розмiр виплаченої винагороди за 2015 рiк (заробiтна плата) - 9.2 тис.грн. В тому числi у натуральнiй формi - немає.
   Інші посади у інших Товариствах не обіймає.
   Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: директор фiлiалу представництва, консультант з ефективностi пiдприємництва.
   Загальний стаж роботи: 27 років   1) Посада Ревізор Товариства
   2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної Мiнов Дмитро Олександрович
   особи або повне найменування юридичної особи

   3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав ), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

   КМ 315818 15.06.2005 Шевченкiвським МВ Приморського РВ УМВС Укр.в Одеськiй обл.

   4) Рік народження 1988
   5) Освіта Вища
   6) Стаж роботи (років) 7

   7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
   8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

   ТОВ "Український універсальний термінал" (спеціаліст по роботі з клієнтами)
   18.04.2014 на 3 роки   9) Опис Наявності непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає. Обгрунтування змін: Зміни у персональному складі службових осіб відбуваються у разі віробничої необхідності. Повноваження та обов'язки посадової особи згiдно Статуту товариства: Перевiряє фiнансово-господарську дiяльнiсть елеватора. Проводить плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарськi дiяльностi елеватора, доповiдає загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi про результати перевiрок, виявленi недолiки, порушення, здiйснює контроль за усуненням недолiкiв, порушень.
   Розмiр виплаченої винагороди за 2015 рiк (заробiтна плата) - 9.3 тис.грн., у тому числi у натуральнiй формi - відсутня.
   Інші посади у інших Товариствах - спеціаліст з продажу АТ "Каргілл", адреса:м.Київ вул.Мечникова,3. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: спеціаліст по роботі з клієнтами, спеціаліст з продажу.
   Загальний стаж роботи: 7 років   1) Посада Член наглядової ради
   2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної Мiнов Олександр Дмитрович
   особи або повне найменування юридичної особи

   3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав ), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

   КЕ 046355 03.11.1995 Iзмаїльським РВ УМВС України в Одеськiй обл.

   4) Рік народження 1966
   5) Освіта Вища
   6) Стаж роботи (років) 27

   7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
   8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

   ТОВ "Рив.А" Холдинг", Генеральний директор 18.04.2014 на 3 роки


   9) Опис Наявності непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає. Обґрунтування змін: Зміни у персональному складі службових осіб відбуваються у разі віробничої необхідності. Повноваження та обов'язки посадової особи згiдно Статуту товариства: Здiйснює контроль за дiяльнiстю Директора та представляє та захищає права, iнтереси акцiонерiв, забезпечує ефективнiсть їхнiх iнвестицiй, сприяє реалiзацiї статутних завдань елеватора, розробка стратегiї, спрямованої на пiдвищення прибутковостi та конкурентоспроможностi елеватора.
   Розмiр виплаченої винагороди за 2015 рiк (заробiтна плата) - 9.4 тис.грн. В тому числi у натуральнiй формi - немає.
   Інші посади у інших Товариствах не обіймає.
   Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: генеральний директор, директор з економiки.
   Загальний стаж роботи: 27 р.

   1) Посада Член Наглядової ради
   2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної Ковальчук Вiталiй Михайлович
   особи або повне найменування юридичної особи

   3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав ), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

   КЕ 780352 29.09.1997 Малиновським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй обл.

   4) Рік народження 1966
   5) Освіта Вища
   6) Стаж роботи (років) 27

   7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
   8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

   ВАТ "Роздiльнянський елеватор", Голова ревiзiйної комiсiї 18.04.2014 на 3 роки


   9) Опис Наявності непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає. Обгрунтування змін: Зміни у персональному складі службових осіб відбуваються у разі віробничої необхідності. Повноваження та обов'язки посадової особи згiдно Статуту товариства: Здiйснює контроль за дiяльнiстю Директора та представляє та захищає права, iнтереси акцiонерiв, забезпечує ефективнiсть їхнiх iнвестицiй, сприяє реалiзацiї статутних завдань елеватора, розробка стратегiї, спрямованої на пiдвищення прибутковостi та конкурентоспроможностi елеватора
   Розмiр виплаченої винагороди за 2015 рiк (заробiтна плата) - 9.4 тис.грн. В тому числi у натуральнiй формi - немає.
   Інші посади у інших Товариствах не обіймає.
   Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: директор. Загальний стаж роботи: 27 р.

   2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента


   Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, що видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загал. кількості акцій ( у відсотках ) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейо вані іменні привілейо в. на пред'явн
   1 2 3 4 5 6 7 8 9
   Голова наглядової ради Хаджiшвiлi Шота Гурамович 07РА 24271 31.10.2008
   Мiнiстерством закордонних справ Одеса 205498 0.80134924349 205498 0 0 0
   Ревізор Товариства Мiнов Дмитро Олександрович КМ 315818 15.06.2005
   Шевченкiвським МВ Приморського РВ УМВС Укр.в Одеськiй обл. 2800 0.01091873343 2800 0 0 0
   Член наглядової ради Мiнов Олександр Дмитрович КЕ 046355 03.11.1995 Iзмаїльським РВ УМВС України в Одеськiй обл. 171600 0.66916237716 171600 0 0 0
   Член наглядової ради Ковальчук Віталій Михайлович КЕ 780352 29.09.1997
   Малиновським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй обл. 44 0.00017158010 44 0 0 0
   Усього 379942 1.48160193418 379942 0 0 0

   VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента


   Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій(%) Кількість за видами акцій
   Прості іменні Прості на пред'явника Привілейова ні іменні Привілейова ні на пред'явника
   RISOIL SA 11300001 ШВЕЙЦАРIЯ Женева вул.Ле-Корбюзьє, 8, через "Жiйєрон енд Сiе СА" 24880568 97.022960536578 24880568 0 0 0
   Прізвище, ім`я, по батькові фізичної особи Серія, номер дата видачі та найменування органу, який видав паспорт Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій(%) Кількість за видами акцій
   Прості іменні Прості на пред'явника Привілейова ні іменні Привілейова ні на пред'явника
   0 0.000000000000 0 0 0 0
   Усього 24880568 97.022960536578 24880568 0 0 0

   VII. Інформація про загальні збори акціонерів   Вид загальних зборів Чергові Позачергові
   X
   Дата проведення 22.04.2015
   Кворум зборів 97.023000000000
   Опис Перелiк питаннь:
   1. Обрання членiв лiчильної комiсiї рiчних Загальних зборiв Товариства. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв лiчильної комiсiї рiчних Загальних зборiв Товариства.
   2. Обрання секретаря Загальних зборiв Товариства.
   3. Прийняття рiшень з питань порядку проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
   4. Звiт Директора Товариства про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2014 рiк i основнi напрямки дiяльностi у 2015 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора Товариства.
   5. Звiт Ревiзора Товариства. Висновки Ревiзора Товариства по звiту та балансу Товариства за 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора Товариства.
   6. Звiт Наглядової Ради Товариства за 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової Ради Товариства.
   7. Затвердження рiчного звiту Товариства, рiчних пiдсумкiв дiяльностi, звiтiв та балансу Товариства за 2014 рiк.
   8. Затвердження порядку покриття збиткiв за 2014 рiк.
   9. Про затвердження значних правочинiв, укладених Товариством.
   10. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рiшення.

   Згiдно рiшення Наглядової ради Товариства скликанi загальнi збори Товариства та затверджено порядок денний.
   Осiб (особи), що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного вiдсутнi. Змiн та доповнень до порядку денного не вiдбувалося.
   Результати розгляду питань порядку денного: по всiм питанням порядку денного були прийняттi вiдповiднi рiшення (згiдно проектiв рiшень), а саме: по питаннях порядку денного з №№ 1-10 було прийняте рiшення "ЗА".

   IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент


   Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи АКФ "Грантье"
   Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
   Код за ЄДРПОУ 21026423
   Місцезнаходження 65010 Україна Приморський Одеса пр-т Адмiральський, 33-А, кiм. 216
   Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 0889
   Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ АПУ
   Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
   Міжміський код та телефон (0482) 32-46-98
   Факс 32-46-99
   Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть
   Опис Здiйснення послуг згiдно договору.


   Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ПрАТ "Стархова група "ТАС"
   Організаційно-правова форма Приватне акцiонерне товариство
   Код за ЄДРПОУ 25433102
   Місцезнаходження 65002 Одеська область д/н м. Одеса вул.М.Арнаутська, 71
   Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності серiя АА №011422
   Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Мiнiстерством фiнансiв України
   Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.05.2001
   Міжміський код та телефон 0482 32 41 52
   Факс 0482 32 41 52
   Вид діяльності Лiцензiя на страхову дiяльнiсть у формi обов'язкового: особисте страхування працiвникiв вiдомчої та сiльської пожежної охорони i членiв добровiльних пожежних дружин (команд); особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi
   Опис Страхова дiядьнiсть згiдно договору


   Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Публічне акціонерне товариство "Національний депозітарій України"
   Організаційно-правова форма Публiчне акцiонерне товариство
   Код за ЄДРПОУ 30370711
   Місцезнаходження 04071 м. Київ д/н м.Київ Нижній Вал, буд.17/8
   Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності -
   Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
   Дата видачі ліцензії або іншого документа . .
   Міжміський код та телефон (044)5910400
   Факс 4825114
   Вид діяльності Депозитарна діяльність депозітарію цінних паперів
   Опис Здійснює обслуговування випуску цінних паперів на підставі укладеного договору.


   Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ПАТ АБ "ПІВДЕННИЙ"
   Організаційно-правова форма Публiчне акцiонерне товариство
   Код за ЄДРПОУ 20953547
   Місцезнаходження 65059 Одеська область д/н м.Одеса вул. Краснова, б.6/1
   Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ № 286610
   Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
   Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.10.2013
   Міжміський код та телефон 0482 - 344-675
   Факс 344-675
   Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарної установи
   Опис Здійснює депозитарну дiяльнiсть депозитарної установи на підставі укладеного договору.

   X. Відомості про цінні папери емітента
   1. Інформація про випуски акцій

   Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
   12.05.2009 09/15/1/10 Одеське територiальне управлiння ДКЦПФР UA4000071716 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарнi iменнi 0.25 25644000 6411000.00 100.000000
   000000
   Опис ВВ звiтному роцi Товариство цiннi папери не випускало, рiшення про їх випуск не приймало. Цінні папери Емітента на організаційно оформлених ринках не обертаються. Заяви для включення цінних паперів до лiстингу Емітентом не надавались. Обіг цінних паперів Емітента здійснюється лише на внутрішньому ринку України. Спосiб розмiщення акцiй: акцiї розмiщеннi в повному обсязi серед визначеного кола осіб. Мета додаткової емісії: у звітному році емісії не було. Дострокове погашення - не відбувалося.

   XI. ОПИС БІЗНЕСУ


   Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)


   Початок будiвництва Роздiльнянського елеватора вiдноситься до 1928 року.У 1944 роцi роздiльнянський елеватор возобновив свою дiяльнiсть, яка була припинена пiд час Великої Вiтчизняної вiйни. Основне будiвництво елеватора розпочалося у перiод з 1949 року по 1964 р. У 1966 роцi почалачь технiчна переоснащення пiдприємства. До 1991 року Роздiльнянський елеватор був державним пiдприємством. У 1991 роцi на базi державного пiдприємства створено орендне пiдприємство "Роздiльнянський елеватор", яке входить до складу ВО
   "Елеваторзерно-пром". Вiдкрите акцiонерне товариство "Роздiльнянський елеватор" засноване вiд-повiдно до рiшення Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України,шляхом перетворення орендного пiдприємства у вiдкрите акцiонерне товариство "Роздiльнянський елеватор" вiдповiдно до Закону України "Про оссбливостi приватизацiї майна в агропромисловому комплексi" та постанови Кабiнету мiнiстрiв України "Про прискорення приватизацiї хлiбоприймальних i хлiбозаготiвельних пiдприємств №1218 вiд 5 листопаду 1997 року. У теперішнiй час ВАТ "Роздiльнянський елеватор" займається зберіганням соняшнику та iнших зернових культур. Прийомка вантажу на зерносклади підприємства здійснюється з автотранспорту поклажедавця. Перед прийомкою вантажу лабораторія підприємства проводить лабораторні дослідження з якості вантажу. У разі дотримання сторонами договірних показників вантажу з якості, автотранспорт з вантажем зважується на автомобільних вагах підприємства, для визначення маси бруто, потім авто направляється до складу зберігання вантажу. Після вивантаження вантажу у склад, авто зважується (без вантажу) на автовагах. У 2011 роцi загальними зборами акцiонерiв було прийняте рiшення про змiну найменування Товариства на приватне акцiонерне товариство, на виконання ЗУ "Про акцiонернi товариства". ПрАТ "Роздiльнянський елеватор" створює робочi мiсця для iнвалiдiв та допомогає малозахищеним ланкам населення, приймає участь у виствках споживання товарiв мукомольної промисловостi. Важливих подiй, а саме злиття, подiлу, приєднання, перетворення, видiл у звiтному роцi не вiдбувалось.
   Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
   Пiдприємство використовує метод середньозважувальної собiвартостi при вiдпусцi запасiв у виробництво, продаж або iншому вибуттi.
   Амортизацiя основних засобiв нараховується за прямолiнiйним методом. Основнi засоби класифiкуються за групами перша для податкового облiку: три групи згiдно Податкового кодексу України; друга згiдно плану рахункiв по субрахункам та нараховує амортизацiю за ставками згiдно Податкового кодексу України. Первiсна оцiнка об"єкту основних засобiв здiйснюється по собiвартостi згiдно П(С)БУ 7. Резерв сумнiвних боргiв визнається виходячи з платоспроможностi дебiторiв.
   Класифiкацiя видаткiв на виробництво проводиться згiдно П(С)БУ 16.8 клас рахункiв використовується, як транзитний для класифiкацiї облiку видаткiв. №03-01 вiд 03.01.2009р. амортизацiя нараховується

   прямолiнiйним методом, метод оцiнки та вартостi запасiв по метеду FIFO. Робочий капiтал достатнiй i вiдповiдає поточним потребам пiдприємства, можливi шляхи покращення лiквiдностi за оцiнками фахiвцiв емiтента полягають в проведеннi заходiв по збiльшенню об'ємiв реалiзацiї, вiдмови вiд зайвих витрат, змiни цiнової полiтики. Для забезпечення безперервного функцiонування пiдприємства як суб'єкта господарювання необхiдним є придiлення вiдповiдної уваги ефективнiй виробничiй дiяльностi, пошуку резервiв зниження витрат виробництва та погашення поточних зобов'язань. У Товариства не має фiнансових iнвестицiй, тому облiк фiнансових iнвестицiй не ведеться, оцiнка вартостi фiнансових iнвестицiй не проводиться.
   Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
   Середньооблiкової чисельностi працiвникiв облiкового складу (осiб) -
   109 осіб
   середньої численностi позаштатних працiвникiв - не має осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) - 7
   чисельностi працiвникiв якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня,тижня)(осiб)- 1
   фонд оплати працi - 5 704,91тис.грн.
   Фонд оплати працi в звiтному перiодi збiльшився на 782,58 тис. грн. вiдносно попереднього року.
   Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента для чого регулярно проводиться переквалiфiкацiя i огляд працiвникiв вiдповiдних професiй згiдно законодавчим актам України, та кадрова програма полягає в належнiй i своєчаснiй оплатi працi працiвникiв, наданнi їм соцiальних i матерiальних пiльг, що зацiкавить персонал в пiдвищеннi рiвня його знань та кваліфікації.


   Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
   Товариство не є учасником нiяких об'єднань та iнших органiзацiй.
   Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності
   Товариство не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.
   Сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності - відсутня
   Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
   Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду товариству не поступало.

   Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
   Пiдприємство використовує метод середньозважувальної собiвартостi при вiдпусцi запасiв у виробництво, продаж або iншому вибуттi.
   Амортизацiя основних засобiв нараховується за прямолiнiйним методом. Основнi засоби класифiкуються за групами.
   Первiсна оцiнка об"єкту основних засобiв здiйснюється по собiвартостi згiдно П(С)БУ 7. Резерв сумнiвних боргiв визнається виходячи з платоспроможностi дебiторiв. Класифiкацiя видаткiв на виробництво проводиться згiдно П(С)БУ 16.8 клас рахункiв використовується, як транзитний для класифiкацiї облiку видаткiв.
   №03-01 вiд 03.01.2009р. амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом, метод оцiнки та вартостi запасiв по метеду FIFO.
   Робочий капiтал достатнiй i вiдповiдає поточним потребам пiдприємства, можливi шляхи покращення лiквiдностi за оцiнками фахiвцiв емiтента полягають в проведеннi заходiв по збiльшенню об'ємiв реалiзацiї, вiдмови вiд зайвих витрат, змiни цiнової полiтики. Для забезпечення безперервного функцiонування пiдприємства як суб'єкта господарювання необхiдним є придiлення вiдповiдної уваги ефективнiй виробничiй дiяльностi, пошуку резервiв зниження витрат виробництва та погашення поточних зобов'язань.
   У Товариства не має фінансових інвестицій, тому облік фінансових інвестицій не ведеться, оцінка вартості фінансових інвестицій не проводиться.
   Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або
   більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;
   основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік - Послуги по зберiганню зернових культур: "
   Прийом з автотранспорту культур, " Прийом з ж/д транспорту, " Доробка до показникiв якостi, " Сушка, " Зберiгання, " Вiдвантаження на автотранспорт, " Вiдвантаження на ж/д транспорт, " Iншi допомiжнi послуги Елеватор здiйснює стандартний набiр послуг.
   Обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі)- 21 739 000,00 грн.(без ПДВ)
   середньореалізаційні ціни(без ПДВ): приймання -4,85грн.
   сушка - 40,00грн.

   очищення - 13,80грн. зберігання - 1,00грн. відвантаження - 50,33грн.
   сума виручки - 12 360 725,00 грн.(без ПДВ)
   інформація про загальну суму експорту - 8 225 923,00грн.(без ПДВ) частка експорту в загальному обсязі продажів - 37,84% перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг - перспективнiсть надання послуг залежiть вiд полипшення фiнансвого стану країни та подалання фiнансової кризи.
   Залежнiсть вiд сезонних змiн - Пiдприємство залежить вiд сезонного характеру робiт. Найбiльша завантаженiсть вiдбувається в жнива.
   Про основнi ринки збуту та основних клiєнтiв - Ринком збуту є Одеськiй регiон.
   Основними клiєнтами Пiдприємства є виробники сiльхозпродукцiї та зернотрейдери Одеської областi. Основнi ризики в дiяльностi емiтента: Основними ризиками в дiяльностi пiдприємства є засуха та неврожай та iншi ризики сезонного характеру в результатi чого
   сiльськогосподарськi пiдприємства на привезуть продукцiю на зберiгання, також: - Прострочка оплати клiєнтами за наданi послуги. - Загальноекономiчнi (рiзка змiна законодавства у сферi оподаткування, гiперiнфляцiя, змiна нормативiв та правовiдносин , рiзке коливання
   цiн на енергоносiї та матерiали, пiдвищення вiдсоткiв по кредитам), стихiйнi лиха (землетрус, пожежа тощо), якi можуть змiнити термiни виконня робiт та iншi форс-мажорнi обставини, якi можуть бути визнанi такими на пiдставi чинного законодавства. - Ризик пов'язаний iз загальною економiчною та полiтичною ситуацiєю в країнi й навiть у свiтi, зростанням цiн на ресурси, загальноринковим падiнням їх на всi активи, змiни процентної ставки, падiння загальноринкових цiн, iнфляцiї. - Ризик пов'язаний iз фiнансовим станом конкретного
   клiента. - Ризик лiквiдностi пов'язаний з можливою затримкою реалiзацiї послуг на ринку. - Галузевий ризик пов'язаний зi змiною стану справ у окремiй галузi економiки. - Ризик зменшення ресурсiв, попиту на продукцiю. - Фiнансовий ризик - це ризик, пов'язанний з нерентабельнiстю або банкрутством. Заходи емiтента щодо зменшення ризикiв, захисту своєї дiяльностi - страхування. Хеджирування - використання механiзмiв закрiплення договiрних умов у стосунках партнерiв на прогнозний перiод з метою пiдстраховки обох сторiн, що домовляються, вiд негативних змiн у кон'юнктурi ринку в майбутньому; Своєчасне планування та створення необхiдних резервiв i запасiв матерiальних, фiнансових i часових ресурсiв. Цi методи особливо важливi в умовах дефiциту фiнансових ресурсiв, що спостерiгається в Українi. Мають формуватися обсяги та структура матерiальних резервiв
   i запасiв на непередбачуванi витрати, резервуватися кошти на покриття випадкових витрат, пов'язаних з експлуатацiєю обладнання, змiнами природних умов, поведiнкою персоналу.Квалiфiковане вiдпрацювання договорiв i контрактiв мiж партнерами по iнвестицiйному проекту, своєчасне вiдпрацювання в них прав та обов'язкiв сторiн в умовах можливих негативних подiй i конфлiктних ситуацiй.Для запобiгання ризикiв Пiдприємство заздалегiдь укладає комерцiйнi угоди з виробниками сiльськогосподарської продукцiї
   Заходи емiтента щодо розширення виробництва та ринкiв збуту - виробництвом Товариство не займається; Товариство проводить заходи щодо розширення ринкiв надання послуг.
   Про канали збуту й методи продажу, якi використовує емiтент -

   Товариство виробництвом не займається. Про джерела сировини, їх доступнiсть та динамiку цiн - Товариство не займається виробництвом, яке потрiбує сировiни, тому сировину не постачає та не має iнформацiї щодо iї доступностi та динамiки цiн. Iнформацiя про особливостi стану розвитку галузi виробництва, в якiй здiйснює дiяльнiсть емiтент - Товариство не займається виробництвом.
   Рiвень впровадження нових технологiй, нових товарiв, його положення на ринку - В звiтному роцi товариство не спрямовувало грошови кошти на дослiдження та розробки. Iнформацiя про конкуренцiю в галузi - конкурентами Товариства є пiдприємства та органiзацiї, якi надають таки сами послуги.
   Про особливостi продукцiї (послуг) емiтента - особливостей немає. Перспективнi плани розвитку емiтента - На жаль, в iснуючих умовах господарювання, до того ще й вкрай загострених кризою, неможливо робити достатньо впевненi прогнози й детальнi плани.
   Кiлькiсть постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв в загальному об'ємi постачання - Товариство не використовуває сировину та материали. Основним постачальником емiтента є ТОВ "Бiоiл Унiверсал Україна", ТОВ
   "Торговий дiм ТiД" Дiяльнiсть пiдприємства здiйснюється вiдповiдно до законодавства України про охорону навколишнього середовища.
   Країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік - відсутні, емітент не здійснює свою діяльність у декількох країнах.
   Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування
   За останнi 5 рокiв Товариством придбанi машини та механiзми, млиновий комплекс та декiлька автотранспортних засобiв, якi
   використовуються для виробничої дiяльностi.У 2012 році були проведені проведені капітальні ремонтні роботи деяких стратегічно важливих основних фондів. Вищевказанi активи та ремонтні роботи були придбанi/здійснені за рахунок власних коштiв. Були вiдчуженi активи, якi устарiли та у використаннi яких Товариство не має потреби.
   Пiдприємство на даний час не планує залучення значних iнвестицiй.
   Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членамивиконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація
   На протязі звітного року відсутні будь які правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами.
   Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване

   зростання виробничих потужностей після її завершення


   Основнi засоби утримуються з метою використання їх у процесi
   надання послуг та для здавання їх в оренду iншим особам, а також для здiйснення адмiнiстративних. Очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) необоротних активiв бiльше одного року. Необорнi
   активi на пiдприємствi представленi основними засобами виробничого призначення. В бухгалтерському облiку i звiтностi iнформацiя про основнi засоби та iншi необоротнi активи розкрита у вiдповiдностi з Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 7 "Основнi засоби".
   Облiк операцiй пов'язаннях з орендою основних засобiв вiдповiдають вимогам визначених у П(С)БО 14 "Оренда". Аналiтичний облiк основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв ведеться за їх групами та окремими об'єктами. Синтетичний облiк основних засобiв ведеться на рахунку 10 "Основнi засоби" у журналi ордерi № 4.
   Необоротнi активи вiдображаються в бухгалтерському облiку за первiсною i переоцiненою вартiстю.
   Iнвентаризацiя основних засобiв здiйснювалася на пiдставi наказу Директора "Про iнвентаризацiю активiв та зобов'язань".
   Нарахування амортизацiї на основнi засоби здiйснювалося протягом термiну їх корисного використання. Згiдно з облiковою полiтикою пiдприємством застосовуються норми i методи нарахування амортизацiї - прямолінейний.
   Основнi засоби емiтента складаються з будiвель, споруд, промислового обладнання та транспортних засобiв. Орендованих засобів немає. Значні правочини з основними зособами не відбувалося.
   Виробничi потужностi емiтента 36 тисяч тон одночасного зберiгання зерна. Виробничi потужностi максимально використовуються на 80% Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного року - 20361 тис.грн., ступiнь їх зносу - 56,56%, ступiнь їх використання в середньому 70-80%, сума нарахованого зносу на кінець звітного року - 11516 тис.грн. Змiни у вартостi основних засобiв обумовленi їх надходженням та вибуттям протягом року. Обмежень на використання майна Емiтента немає.
   Основнi засоби знаходяться у м. Роздiльна та смт. Кучургани Товариство не проводило капітального будивніцтва, розширення або
   удосконалення основних засобів, тому видатки не відраховувалися, сума видатків складає нуль гривень нуль копійок.
   Товариство не проводило капітального будивніцтва, розширення або удосконалення основних засобів, тому методи фіанасування не вживалися, інформація щодо дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення відсутня.
   На думку Емiтента екологiчнi питання не позначаються на використаннi активiв підприємства. На даний час Товариство не визначилося щодо планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв, так як такi плани потребують значних грошових вкладень та залучення кредитних ресурсiв, вартiсть яких є високою.
   Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
   Iстотнi порблеми, котрi впливають на дiяльнiсть пiдприємства ПрАТ "Роздiльнянський елеватор" є:
   1. Застарiле обладнення i технологiчнi схеми;

   2. Дефiцiт деякої сировини;
   3. Дебиторська заборгованiсть:
   4. Вiдсутнiсть достатньої кiлькостi коштiв у товариства;
   5. Заплановане вiдключення електроенергiї.
   Емiтент є платником податкiв на загальних засадах. Отже, змiна податкового законодавства вплине на дiяльнiсть емiтента.
   Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства
   У звiтному роцi не було нараховано та сплачено штрафiв.
   Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
   В загалi фiнансування дiяльностi емiтента вiдбувається за рахунок надходження виторгу вiд реалiзацiї послуг. Недостаток фiнансових коштiв у емiтента iснує мiж сезонами березень-травень кожного року, коли виторг мiнiмальний. Обсяг робочого капiталу оптимально забезпечує поточнi виробничi потреби Емiтента - у перiоди збiльшення потреби в обiгових коштах можливе залучення додаткових коштiв, та, навпаки, при зниженнi потреби кошти, що звiльняються з обiгу, можуть бути використанi для iнших цiлей.
   Одним зi шляхiв покращення лiквiдностi може бути збiльшення частки власних обiгових коштiв та вiдповiдного зниження частки запозичених коштiв у джерелах формування обiгових коштiв. Іншим засобом пiдвищення лiквiдностi є спрямування частки обiгових активiв безпосередньо на погашення боргiв при умовi незмiнностi власних обiгових коштiв.
   Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів На кiнець звiтного перiоду всi укладенi договора виконанi.
   Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
   В 2016 р. товариство планує займатися основними видами дiяльностi. Стратегiя розвитку емiтента полягає в розширеннi виробничих потужностей, введеннi в експлуатацiю незавершенного будiвництва, залученню нових клiєнтiв та в можливостi здiйснення додаткових послуг.
   Прогнози та плани, по сутi, вже розглянутi в попереднiх роздiлах опису бiзнесу. На жаль, в iснуючих умовах господарювання, до того ще й вкрай загострених кризою, неможливо робити достатньо впевненi прогнози й детальнi плани. Проте, виходячи з принципу обережного оптимiзму, на пiдприємствi планується подальше зростання обсягiв надання послуг в розмiрi 15-20 вiдсоткiв на рiк i рентабельнiсть продукцiї близько 20 вiдсоткiв. Не зважаючи на досить обмеженi можливостi фiнансування, керівництво товариства має намiр завершити вже розпочатi заходи щодо поліпшення стану товраиства i, можливо, отримати задовiльнi iнвестицiйнi пропозицiї. В залежностi вiд зовнiшнiх обставин, цей процес може бути або прискорений, або пригальмований, але альтернативи обраному товариством курсу нема.
   Iстотними факторами, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому, є збiльшення iнфляцiї, зростання цiн, подорожчення кредитних ресурсiв, що негативно вплине на дiяльнiсть Емiтента.

   Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
   Досліджень та розробок за звітний рік не було.
   Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
   відсутні
   Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
   Додаткової iнформацiї, щодо дiяльностi емiтента, яка може бути цiкавої iнвесторам не має.Вимоги до рiчного звiту емiтента не передбачають надання iнформацiї, розкриття якої може негативно вплинути на конкурентоспроможнiсть пiдприiмства. У зв'язку з цим вважаємо, що наданна iнформацiя є вичерпною.

   XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента
   1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)   Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
   на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
   1.Виробничого призначення 7687.000 8842.000 0.000 0.000 7687.000 8842.000
   - будівлі та споруди 6547.000 7558.000 0.000 0.000 6547.000 7558.000
   - машини та обладнання 726.000 549.000 0.000 0.000 726.000 549.000
   - транспортні засоби 373.000 639.000 0.000 0.000 373.000 639.000
   - земельні ділянки 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
   - інші 41.000 96.000 0.000 0.000 41.000 96.000
   2.Невиробничого призначен 4.000 3.000 0.000 0.000 4.000 3.000
   - будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
   - машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
   - транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
   - земельні ділянки 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
   - інвестиційна нерухомість 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
   - інші 4.000 3.000 0.000 0.000 4.000 3.000
   Усього 7691.000 8845.000 0.000 0.000 7691.000 8845.000
   Пояснення : Термiни користування основними засобами: будiвлями i спорудами в середньому 60-80 рокiв, машинами i обладнаннями - 5-8 рокiв, транспортними засобами - 5-10 рокiв.
   Товариство користується основними засобами на таких умовах: використання засобiв здiйснюється за їх цiльовим призначенням для здiйснення виробничої дiяльностi Товариства.
   Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного року - 20361 тис.грн., ступiнь їх зносу - 56,56%, ступiнь їх використання в середньому
   70-80%, сума нарахованого зносу на кінець звітного року - 11516 тис.грн. Змiни у вартостi основних засобiв обумовленi їх надходженням та вибуттям протягом року. Обмежень на використання майна Емiтента немає.

   2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

   Найменування показника За звітний період За попередній період
   Розрахункова вартість чистих активів 6623 6453
   Статутний капітал 6411 6411
   Скоригований статутний капітал 6411 6411
   Опис Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів
   Висновок Розрахункова вартість чистих активів(6623.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(6411.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.

   3. Інформація про зобов'язання емітента   Види зобов'язань Дата виник нення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за корист. коштами (% річних) Дата погашення
   Кредити банку, у тому числі : X 0.00 X X
   д/н д/н 0.00 0.000 д/н
   Зобов'язання за цінними паперами X 0.00 X X
   у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) : X 0.00 X X
   д/н д/н 0.00 0.000 д/н
   за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0.00 X X
   за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0.00 X X
   За векселями (всього) X 0.00 X X
   за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0.00 X X
   За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.00 X X
   д/н д/н 0.00 0.000 д/н
   Податкові зобов'язання X 77.00 X X
   Фінансова допомога на зворотній основі X 0.00 X X
   Інші зобов'язання X 13286.00 X X
   Усього зобов'язань X 13363.00 X X
   Опис: Кредитiв, векселiв виданих на пiдприємствi немає.

   ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

   Загальні збори акціонерів

   Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

   Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
   1 2013 1 0
   2 2014 1 0
   3 2015 1 0
   Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу ?

   Так Ні
   Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
   Акціонери X
   Депозитарна установа X
   Інше д/н

   Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
   Так Ні
   Національна комісія з цінних паперів та фондовго ринку X
   Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X
   У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу ?

   Так Ні
   Підняттям карток X
   Бюлетенями ( таємне голосування ) X
   Підняттям рук X
   Інше д/н
   Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

   Так Ні
   Реорганізація X
   Додатковий випуск акцій X
   Унесення змін до статуту товариства X
   Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
   Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства X
   Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
   Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу
   Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
   Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
   Інше позачергових зборів не було


   Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування (так/ні) ?

   Ні

   Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками ?
   Так Ні
   Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
   Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
   Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
   Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
   Інше

   Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора ? (так, створено

   ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора /ні) Якщо в товаристві створено ревізійну комісію : Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.

   Так, введено посаду ревізора

   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ? 1


   Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань

   Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
   Визначення основних напрямків діяльності (стратегії) Ні Так Ні Ні
   Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Ні Ні
   Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
   Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Ні Ні Так
   Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
   Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
   Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Ні Ні Так
   Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Ні Так Ні Ні
   Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Ні Ні Так
   Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
   Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
   Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
   Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів
   Ні
   Так
   Ні
   Ні

   Органи управління

   Який склад наглядової ради ( за наявності )?
   (осіб)
   Кількість членів наглядової ради 3
   Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
   Кількість представників держави 0
   Кількість представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 1
   Кількість представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 2
   Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0


   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років ?

   4


   Чи проводила наглядова рада самооцінку ?
   Так Ні
   Складу X
   Організації X
   Діяльності X
   Іншi

   У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань :   Які саме комітети створено в складі наглядової ради ( за наявності ) ?

   Так Ні
   Стратегичного планування X
   Аудиторський X
   З питань призначень і винагород X
   Інвестиційний X
   Іншi д/н д/н

   У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :
   Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря (так/ні) ?

   Ні


   Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради ?
   Так Ні
   Винагорода є фіксованою сумою X
   Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
   Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
   Члени наглядової ради не отримують винагороди X
   Інше д/н
   Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства ?
   Так Ні
   Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
   Знання у сфері фінансів і менеджменту X
   Особисті якості (чесність, відповідальність ) X
   Відсутність конфлікту інтересів X
   Граничний вік X
   Відсутні будь-які вимоги X
   Інше Мати вищу освiту та досвiд керiвної роботи

   Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати

   рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства ? (так/ні)

   Так


   Назад Вперед
   шаблоны dle бесплатно
   Наверх © 2013 Copyright. Sightly Template - Все права сохранены.
   При копировании материалов с сайта, ссылка на источник обязательна!
   Powered by DataLife Engine © 2014