Облако тегов
  Оцените работу движка
  Лучший из новостных
  Неплохой движок
  Устраивает ... но ...
  Встречал и получше
  Совсем не понравился
  Популярное
    0

    Шановний акціонере!

    ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» (далі - Товариство), повідомляє, про
    скликання річних загальних зборів Товариства (далі – Загальні збори) на «26» квітня 2019 р. о 10.00 за місцезнаходженням
    Товариства: 67400, Одеська область, м. Роздільна, вул. Європейська, буд. 83 в приміщенні адмінбудинку
    Товариства, кабінет № 2.

    File1 Подробнее
    0

    ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!

    Керуючись частиною 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства», доводимо до Вашого відома підсумки голосування акціонерів за питаннями порядку денного на річних загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» (далі – Товариство), які відбулися «26» квітня 2018 р. з початком о 10.00 за адресою: 67400, Одеська область, м. Роздільна, вул. Європейська, буд. 83 в приміщенні адмінбудинку Товариства, кабінет № 2.

    підсумки голосування на заг. збор. 2018
    0

    «Про акціонерні товариства»

    На виконання п.4 Статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» надаємо інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (ПрАТ «РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»), які призначені на "26" квітня 2018 року:
    Станом на "20" квітня 2018 р. - на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПрАТ «РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»:
    - загальна кількість простих іменних акцій ПрАТ «РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» складає 25 644 000 простих іменних акцій, що дорівнює ста відсоткам статутного капіталу Товариства;
    - загальна кількість голосуючих акцій ПрАТ «РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» складає 25 308 210 голосуючих акцій Товариства.
    0

    Шановний акціонере!

    ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» (далі - Товариство), повідомляє, про скликання річних загальних зборів Товариства (далі – Загальні збори) на 26 квітня 2018 р. о 10.00 за місцезнаходженням Товариства: 67400, Одеська область, м. Роздільна, вул. Європейська, буд. 83 в приміщенні адмінбудинку Товариства, кабінет № 2.
    Реєстрація акціонерів проводиться з 8.30 год. до 9.45 год. у день та за місцем проведення зборів.
    Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 20.04.2018 р.
    ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):
    1. Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
    2. Обрання секретаря Загальних зборів.
    3. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, у тому числі затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
    4. Розгляд звіту Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 р., і основні напрями діяльності у 2018 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства.
    5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 р., прийняття рішення за наслідками розгляду Наглядової ради Товариства.
    6. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2017 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.
    7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 р. та річних результатів діяльності Товариства. Прийняття рішення щодо розподілу прибутку (збитку) Товариства за 2017 р. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів.
    8. Приведення Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції з урахуванням внесених змін та доповнень до Статуту Товариства, у відповідність до вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» №2210-VIII.
    9. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.
    10. Схвалення значних правочинів.
    11. Схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
    12. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину.
    Інформація про основні показники фінансово господарської діяльності за попередній (2016р.) та звітний (2017р.) період відповідно (тис. грн.): усього активів: 75727; 70443; основні засоби (залишкова вартість): 53751; 51009; запаси: 8207; 8440; сумарна дебіторська заборгованість: 7701; 4451; грошові кошти та їх еквіваленти: 6; 8; нерозподілений прибуток (непокритий збиток): (2855); (5917); власний капітал: 52228; 49899; зареєстрований статутний капітал: 6411; 6411; довгострокові зобов’язання і забезпечення: 0;0; поточні зобов’язання і забезпечення: 23499; 20544; чистий фінансовий результат: прибуток (збиток): (43); (3062); середньорічна кількість акцій (шт.): 25644000; 25644000; чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.): (0,0017); (0,1194).
    Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.rae.com.ua
    Станом на "19" березня 2018 р. - на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів :
    - загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає - 25 644 000 простих іменних акцій, що дорівнює ста відсоткам статутного капіталу Товариства;
    - загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає - 25 308 210 голосуючих акцій Товариства.
    ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ! Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Для участі у Загальних зборах акціонеру необхідно надати документ, що ідентифікує особу, що відповідає даним переліку акціонерів (бажано - паспорт), представнику(ам) акціонера – необхідно надати документ, що ідентифікує особу, а також документ, що підтверджує повноваження представника на участь у Загальних зборах у відповідності до вимог чинного законодавства України; для керівника акціонера - юридичної особи: завірені печаткою юридичної особи витяг зі Статуту та документи, що підтверджують його обрання (призначення) на посаду керівника, паспорт.
    При проведенні Загальних зборів, акціонери мають можливість скористатись правами передбаченими у ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства», у тому числі:
    - порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: у строк від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів кожний акціонер має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, зокрема але не виключно з проектом договору про обов’язковий викуп акцій, у робочі дні, робочий час з 14.00 до 17.00 за місцезнаходженням Товариства: 67400, Одеська область, м. Роздільна, вул. Європейська, буд. 83 в приміщенні адмінбудинку Товариства, кабінет № 2, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення з документами, пов’язаними з проведенням Загальних зборів Товариства – Директор Істратова Вікторія Василівна;
    - у строк після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, кожний акціонер має право ознайомитися з документами шляхом подання письмового запитання щодо питань включених до проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів на адресу місцезнаходження Товариства на ім’я відповідальної особи за порядок ознайомлення з документами, пов’язаними з проведенням Загальних зборів Товариства. Товариство, в особі Голови виконавчого органу, до початку Загальних зборів зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку (порядку) денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, не пізніше десяти робочих днів з дати отримання письмового запитання від акціонера шляхом направлення рекомендованого листа на адресу акціонера, яка вказана у переліку акціонерів Товариства, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства станом на "19" березня 2018 р., або іншим засобом, що вказаний у запитанні акціонера;
    - кожний акціонер - власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому простих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення по питанню порядку денного № 8 «Приведення Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції з урахуванням внесених змін та доповнень до Статуту Товариства, у відповідність до вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» №2210-VIII.», по питанню порядку денного № 10 «Схвалення значних правочинів.» та по питанню порядку денного № 11 «Схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.», у такому разі протягом 30 днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов’язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов’язковий викуп акцій має бути вказана інформація, яка передбачена п.3 ст.69 Закону України «Про акціонерні товариства».
    При проведенні Загальних зборів, акціонери мають можливість скористатись правами передбаченими у ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у тому числі:
    Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства у спосіб та порядку передбаченими ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства».
    Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.
    Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.
    Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю відбувається відповідно ст.39 Закону України «Про акціонерні товариства».
    ТАКОЖ ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ, що власники цінних паперів, які не уклали договору з депозитарною установою та право голосу яких обмежено згідно пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України", мають право бути присутніми та зареєстрованими на загальних зборах акціонерного товариства, що проводяться після 11.10.2014 року (без видачі таким особам бюлетеня для голосування).
    Телефон для довідок: 04853-3-13-64; Наглядова рада Товариства

    Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів
    ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР», які призначені на 26.04.2018 р.
    Питання порядку денного №1.
    Питання, винесене на голосування: Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
    Проект рішення: Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства у складі: Кіндракевич Катерини Андріївни – голова комісії, Радванська Олена Федорівна, Трифонова Раїса Іванівна – члени комісії; припинити повноваження голови та членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства з моменту оголошення Загальних зборів закритими.
    Питання порядку денного №2.
    Питання, винесене на голосування: Обрання секретаря Загальних зборів.
    Проект рішення: Обрати секретарем Загальних зборів – Істратову Вікторію Василівну. Припинити повноваження секретаря Загальних зборів з моменту оголошення зборів закритими.
    Питання порядку денного №3.
    Питання, винесене на голосування: Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, у тому числі затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
    Проект рішення: Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства, а саме:
    - голосування на Загальних зборах проводиться за принципом одна голосуюча акція – один голос, по бюлетенях, без використання кабін для голосування, окремим бюлетенем по кожному питанню порядку денного;
    - бюлетені для голосування засвідчуються наступним чином: у день проведення загальних зборів Товариства, до початку реєстрації, наглядова рада передає голові реєстраційної комісії затверджені бюлетені для голосування; голова реєстраційної комісії на бюлетенях для голосування ставить свій підпис, у передбаченому місці, та відбиток печатки Товариства; при отриманні бюлетенів для голосування, в присутності реєстраційної комісії, акціонер (представник акціонера) ставить свій підпис у передбаченому місці із зазначенням прізвища, імені та по-батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером;
    - голосування за одним бюлетенем здійснюється – до 5 хв.; перерва для підрахунку підсумків голосування та складання відповідного протоколу лічильної комісії – до 10 хв.; оголошення протоколів лічильної комісії – до 5 хв.
    Питання порядку денного №4.
    Питання, винесене на голосування: Розгляд звіту Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 р., і основні напрями діяльності у 2018 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства.
    Проект рішення: Затвердити звіт Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 р., і основні напрями діяльності у 2018 році, визнати роботу Директора за 2017 р. задовільною.
    Питання порядку денного №5.
    Питання, винесене на голосування: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 р., прийняття рішення за наслідками розгляду Наглядової ради Товариства.
    Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 р., визнати роботу Наглядової ради за 2017 р. задовільною.
    Питання порядку денного №6.
    Питання, винесене на голосування: Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2017 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.
    Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового 2017 року. Визнати роботу Ревізора за 2017 р. задовільною.
    Питання порядку денного №7.
    Питання, винесене на голосування: Затвердження річного звіту Товариства за 2017 р. та річних результатів діяльності Товариства. Прийняття рішення щодо розподілу прибутку(збитку) Товариства за 2017 р. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів.
    Проект рішення: Затвердити річний звіт, річні підсумки діяльності, річну фінансову звітність (у т.ч. баланс) за 2017 рік; Затвердити рішення щодо погашення збитків Товариства за 2017 рік – за рахунок майбутнього прибутку, у зв’язку зі збитками дивіденди за 2017 рік не нараховувати та не виплачувати.
    Питання порядку денного №8.
    Питання, винесене на голосування Приведення Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції з урахуванням внесених змін та доповнень до Статуту Товариства, у відповідність до вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» №2210-VIII.
    Проект рішення: Привести Статут Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» №2210-VIII, та затвердити його у новій редакції. Доручити Директору Істратової Вікторії Василівні (ІПН 3177807803) підписати Статут Товариства у новій редакції та здійснити дії для його державної реєстрації у відповідності до чинного законодавства.
    Питання порядку денного №9.
    Питання, винесене на голосування: Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.
    Проект рішення: Внести та затвердити зміни та доповнення до внутрішніх Положень Товариства, а саме «Про загальні збори»; «Про наглядову раду», «Про Ревізора», «Про виконавчий орган» шляхом викладення цих Положень у новій редакції.
    0

    Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

    Додаток 28
    до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

    Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
    (для опублікування у офіційному друкованому виданні)

    1. Загальні відомості
    1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Роздiльнянський елеватор"
    2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00955147
    3. Місцезнаходження емітента 67400 Одеська обл м.Роздiльна, вул.Ленiна, буд.83
    4. Міжміський код, телефон та факс емітента 0 48-53-3-13-64 31364
    5. Електронна поштова адреса емітента elevator@rae.com.ua
    6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.rae.com.ua
    7. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента

    2. Текст повідомлення
    Повноваження Голови наглядової ради Хаджишвiлi Шота Гурамовича (не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 27.04.2017 р.(дата вчинення дiї 27.04.2017) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.80135% на суму 51374.50 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: з 18.04.2014р. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: закiнчення строку повноважень.
    Повноваження Члена наглядової ради Мiнова Олександра Дмитровича (не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 27.04.2017 р.(дата вчинення дiї 27.04.2017) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.86609% на суму 55250.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi : з 18.04.2014р. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: закiнчення строку повноважень.
    Повноваження Члена наглядової ради Ковальчук Вiталiя Михайловича (не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 27.04.2017 р.(дата вчинення дiї 27.04.2017) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00009% на суму 6.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: з 18.04.2014р. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: закiнчення строку повноважень.
    Повноваження Ревiзора Мiнова Дмитра Олександровича (не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 27.04.2017 р.(дата вчинення дiї 27.04.2017) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.01092% на суму 700.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: з 18.04.2014р. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: закiнчення строку повноважень.
    Голову наглядової ради Тануркова Родiона Георгiйовича (не дала згоди на розкриття паспортних даних) обрано 27.04.2017 р.(дата вчинення дiї 27.04.2017) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00004% на суму 2.50 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: юрисконсульт / головний юрисконсульт. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою. Посадова особа є акцiонером. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: згода на обрання.
    Члена наглядової ради Сєбову Оксану Iванiвну (не дала згоди на розкриття паспортних даних) обрано 27.04.2017 р.(дата вчинення дiї 27.04.2017) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: юрисконсульт, начальник юридичного вiддiлу. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв. Посадова особа є представником акцiонера - АТ RISOIL SA (код юридичної особи 11300001-8 ). Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: згода на обрання.
    Члена наглядової ради Гринько Тетяну Володимирiвну (не дала згоди на розкриття паспортних даних) обрано 27.04.2017 р.(дата вчинення дiї 27.04.2017) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00004% на суму 2.50 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: Старший юрисконсульт. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв. Посадова особа є акцiонером. Обґрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: згода на обрання.
    Ревiзор Оленченко Вiкторiя В'ячеславовна (не дала згоди на розкриття паспортних даних) обрано 27.04.2017 р.(дата вчинення дiї 27.04.2017) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: начальник управлiння корпоративного обслуговування клiєнтiв , директор фiнансовий. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: згода на обрання.

    3. Підпис
    3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

    3.2. Найменування посади.

    Директор ____________ Iстратова Вiкторiя Василiвна
    М.П.
    шаблоны dle бесплатно
    Наверх © 2013 Copyright. Sightly Template - Все права сохранены.
    При копировании материалов с сайта, ссылка на источник обязательна!
    Powered by DataLife Engine © 2014