Облако тегов
  Оцените работу движка
  Лучший из новостных
  Неплохой движок
  Устраивает ... но ...
  Встречал и получше
  Совсем не понравился
  Популярное
    
   » Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
   0

   Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

   ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
   Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
   № з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
   1 2012 1 0
   2 2013 1 0
   3 2014 1 0
   Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

   Так Ні
   Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
   Акціонери X
   Депозитарна установа X
   Інше (запишіть): д/н
   Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

   Так Ні
   Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
   Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X
   У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

   Так Ні
   Підняттям карток X
   Бюлетенями (таємне голосування) X
   Підняттям рук X
   Інше (запишіть): д/н
   Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

   Так Ні
   Реорганізація X
   Додатковий випуск акцій X
   Унесення змін до статуту X
   Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
   Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
   Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
   Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу
   Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
   Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
   Інше (запишіть): позачергових зборів не було
   Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні
   ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
   Який склад наглядової ради (за наявності)?
   (осіб)
   Кількість членів наглядової ради 3
   Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
   Кількість представників держави 0
   Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 1
   Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 2
   Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0
   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 4
   Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
   Так Ні
   Стратегічного планування X
   Аудиторський X
   З питань призначень і винагород X
   Інвестиційний X
   Інші (запишіть) д/н д/н
   Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря ? (так/ні ) Ні
   Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

   Так Ні
   Винагорода є фіксованою сумою X
   Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
   Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
   Члени наглядової ради не отримують винагороди X
   Інше (запишіть) д/н
   Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
   Так Ні
   Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
   Знання у сфері фінансів і менеджменту X
   Особисті якості (чесність, відповідальність) X
   Відсутність конфлікту інтересів X
   Граничний вік X
   Відсутні будь-які вимоги X
   Інше (запишіть): Мати вищу освiту та досвiд керiвної роботи
   Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
   Так Ні
   Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
   Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
   Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
   Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
   Інше (запишіть)
   Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) Так, введено посаду ревізора
   Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
   Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб

   Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

   Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань? ?
   Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
   Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Ні Так Ні Ні
   Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Ні Ні
   Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
   Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Ні Ні Так
   Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
   Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
   Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Ні Ні Так
   Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Ні Так Ні Ні
   Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Ні Ні Так
   Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
   Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
   Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
   Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Так Ні Ні

   Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні ) Так
   Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) Так
   Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
   Так Ні
   Положення про загальні збори акціонерів X
   Положення про наглядову раду X
   Положення про виконавчий орган (правління) X
   Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
   Положення про ревізійну комісію ( або ревізора ) X
   Положення про акції акціонерного товариства X
   Положення про порядок розподілу прибутку X
   Інше (запишіть): д/н
   Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
   Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства
   Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Ні
   Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Ні Так Ні Ні
   Інформація про склад органів управління товариства Ні Ні Ні Ні Ні
   Статут та внутрішні документи Ні Ні Так Ні Ні
   Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Ні Ні
   Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Так Ні Ні
   Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні
   Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
   Так Ні
   Не проводились взагалі
   Менше ніж раз на рік
   Раз на рік X
   Частіше ніж раз на рік
   Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
   Так Ні
   Загальні збори акціонерів X
   Наглядова рада X
   Виконавчий орган X
   Інше (запишіть) д/н
   Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні
   З якої причини було змінено аудитора?
   Так Ні
   Не задовольняв професійний рівень X
   Не задовольняли умови договору з аудитором X
   Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
   Інше (запишіть) д/н
   Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
   Так Ні
   Ревізійна комісія (ревізор) X
   Наглядова рада X
   Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
   Стороння компанія або сторонній консультант X
   Перевірки не проводились X
   Інше (запишіть) д/н
   З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
   Так Ні
   З власної ініціативи X
   За дорученням загальних зборів X
   За дорученням наглядової ради X
   За зверненням виконавчого органу X
   На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
   Інше (запишіть) д/н
   Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні
   ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
   Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
   Так Ні
   Випуск акцій X
   Випуск депозитарних розписок X
   Випуск облігацій X
   Кредити банків X
   Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
   Інше (запишіть) д/н
   Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?
   Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
   Так, плануємо розпочати переговори
   Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
   Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
   Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X
   Не визначились
   Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні
   Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні
   Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Так
   У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 22.04.2011;
   яким органом управління прийнятий: загальними зборами акціонерів
   Чи оприлюднена інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні
   укажіть, яким чином її оприлюднено: д/н
   Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року. дотримуємося
   КОДИ
   Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
   Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" за ЄДРПОУ 00955147
   Територія ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ за КОАТУУ 5123910100
   Організаційно-правова форма господарювання АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО за КОПФГ 230
   Вид економічної діяльності СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО за КВЕД 52.10
   Середня кількість працівників 131
   Одиниця виміру: тис.грн.
   Адреса 67400 Одеська область Роздiльнянський район м. Роздiльна вул. Ленiна, 83, т.(253) 3-13-64
   Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
   за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
   за міжнародними стандартами фінансової звітності

   Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2014 р.
   Форма № 1 Код за ДКУД 1801001
   Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
   1 2 3 4
   I. Необоротні активи
   Нематеріальні активи
   1000 4 --
   первісна вартість 1001 82 82
   накопичена амортизація 1002 78 82
   Незавершені капітальні інвестиції 1005 6008 6031
   Основні засоби 1010 8028 7691
   первісна вартість 1011 16745 17542
   знос 1012 8717 9851
   Інвестиційна нерухомість 1015 -- --
   Довгострокові біологічні активи 1020 -- --
   Довгострокові фінансові інвестиції:
   які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
   1030 -- --
   інші фінансові інвестиції 1035 -- --
   Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 -- --
   Відстрочені податкові активи 1045 -- --
   Інші необоротні активи 1090 -- --
   Усього за розділом I 1095 14040 13722
   II Оборотні активи
   Запаси 1100 2951 2624
   Виробничі запаси 1101 738 842
   Товари 1104 2213 1782
   Поточні біологічні активи 1110 -- --
   Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 1751 1879
   Дебіторська заборгованість за розрахунками:
   за виданими авансами
   1130 701 833
   з бюджетом 1135 165 154
   у тому числі з податку на прибуток 1136 152 122
   Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 50 80
   Поточні фінансові інвестиції 1160 -- --
   Гроші та їх еквіваленти 1165 2 3
   Рахунки в банках 1167 2 3
   Витрати майбутніх періодів 1170 34 34
   Інші оборотні активи 1190 323 319
   Усього за розділом II 1195 5977 5926
   III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 -- --
   Баланс 1300 20017 19648


   Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
   1 2 3 4
   І. Власний капітал
   Зареєстрований (пайовий) капітал
   1400 6411 6411
   Капітал у дооцінках 1405 1557 1883
   Додатковий капітал 1410 616 616
   Резервний капітал 1415 -- --
   Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -2435 -2457
   Неоплачений капітал 1425 -- --
   Вилучений капітал 1430 -- --
   Усього за розділом I 1495 6149 6453
   II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
   Відстрочені податкові зобов'язання
   1500 -- --
   Довгострокові кредити банків 1510 -- --
   Інші довгострокові зобов'язання 1515 -- --
   Довгострокові забезпечення 1520 -- --
   Цільове фінансування 1525 -- --
   Усього за розділом II 1595 -- --
   IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення
   Короткострокові кредити банків
   1600 -- --
   Поточна кредиторська заборгованість за:
   довгостроковими зобов'язаннями
   1610 -- --
   товари, роботи, послуги 1615 9869 9190
   розрахунками з бюджетом 1620 53 47
   у тому числі з податку на прибуток 1621 -- --
   розрахунками зі страхування 1625 -- --
   розрахунками з оплати праці 1630 1 11
   Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635 -- 2
   Поточні забезпечення 1660 -- --
   Доходи майбутніх періодів 1665 -- --
   Інші поточні зобов'язання 1690 3945 3945
   Усього за розділом IІІ 1695 13868 13195
   ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,
   утримуваними для продажу, та групами вибуття
   1700 -- --
   Баланс 1900 20017 19648

   Директор Iстратова Вiкторiя Василiвна
   Головний бухгалтер Кравченко Свiтлана Миколаївна
   КОДИ
   Дата(рік, місяць, число) 2015 |01 |01
   Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" за ЄДРПОУ 00955147
   (найменування)

   Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
   за 2015 рік

   Форма № 2 Код за ДКУД 1801003
   I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
   Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
   Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 22289 20049
   Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (18980) (16857)
   Валовий:
   прибуток 2090 3309 3192
   збиток 2095 (--) (--)
   Інші операційні доходи 2120 2 11
   Адміністративні витрати 2130 (2014) (2142)
   Витрати на збут 2150 (749) (740)
   Інші операційні витрати 2180 (309) (9)
   Фінансовий результат від операційної діяльності:
   прибуток 2190 239 312
   збиток 2195 (--) (--)
   Дохід від участі в капіталі 2200 -- --
   Інші фінансові доходи 2220 -- --
   Інші доходи 2240 15 14
   Фінансові витрати 2250 (--) (--)
   Втрати від участі в капіталі 2255 (--) (--)
   Інші витрати 2270 (163) (329)
   Фінансовий результат до оподаткування:
   прибуток 2290 91 --
   збиток 2295 (--) (3)
   Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -113 -62
   Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 -- --
   Чистий фінансовий результат:
   прибуток 2350 -- --
   збиток 2355 (22) (65)

   II. СУКУПНИЙ ДОХІД
   Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
   Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 326 --
   Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 -- --
   Накопичені курсові різниці 2410 -- --
   Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 -- --
   Інший сукупний дохід 2445 -- --
   Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 326 --
   Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 2455 -- --
   Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 326 --
   Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 304 -65

   III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
   Матеріальні затрати 2500 4332 4273
   Витрати на оплату праці 2505 4875 4424
   Відрахування на соціальні заходи 2510 1780 1600
   Амортизація 2515 1034 960
   Інші операційні витрати 2520 1929 2225
   Разом 2550 13950 13482
   ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
   Середньорічна кількість простих акцій 2600 6411000 6411000
   Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 6411000 6411000
   Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 ( 0.01013880) ( -0.08423000)
   Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 ( 0.01013880) ( -0.08423000)
   Дивіденди на одну просту акцію 2650 -- --
   Директор Iстратова Вiкторiя Василiвна
   Головний бухгалтер Кравченко Свiтлана Миколаївна
   КОДИ
   Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
   Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" за ЄДРПОУ 00955147
   (найменування)

   Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
   за 2015 рік

   Форма № 3 Код за ДКУД 1801004
   Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
   надходження видаток надходження видаток
   1 2 3 4 5 6
   І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
   Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 91 -- -- 3
   Коригування на:
   амортизацію необоротних активів 3505 1030 X 1007 X
   збільшення (зменшення) забезпечень 3510 -- -- -- --
   збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 -- -- -- --
   збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 -- 148 -- 315
   Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 733 -- 208 --
   Збільшення (зменшення) запасів 3551 327 -- -- --
   Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 -- 128 -- --
   Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 -- 30 -- --
   Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 4 -- -- --
   Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 -- 132 992 --
   Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 -- 679 -- --
   Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 -- 6 -- --
   Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 10 -- -- --
   Грошові кошти від операційної діяльності 3570 1574 -- 1892 --
   Сплачений податок на прибуток 3580 X 191 X 208
   Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 1383 191 1684 208
   II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
   Надходження від реалізації:
   фінансових інвестицій
   3200 -- X -- X
   необоротних активів 3205 -- X -- X
   Надходження від отриманих:
   відсотків 3215 -- X -- X
   дивідендів 3220 -- X -- X
   Надходження від деривативів 3225 -- X -- X
   Інші надходження 3250 -- X 32924 X
   Витрачання на придбання:
   фінансових інвестицій 3255 X -- X --
   необоротних активів 3260 X -- X 384
   Виплати за деривативами 3270 X -- X --
   Інші платежі 3290 X -- X 31940
   Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -- -- 600 --
   III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
   Надходження від:
   Власного капіталу 3300 -- X -- X
   Отримання позик 3305 -- X -- X
   Інші надходження 3340 27793 X -- X
   Витрачання на:
   Викуп власних акцій 3345 X -- X --
   Погашення позик 3350 X -- X --
   Сплату дивідендів 3355 X -- X --
   Інші платежі 3390 X 29175 X 2286
   Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -- 1382 -- 2286
   Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 1 -- -- 2
   Залишок коштів на початок року 3405 2 X 4 X
   Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -- -- -- --
   Залишок коштів на кінець року 3415 3 -- 2 --

   Директор Iстратова Вiкторiя Василiвна
   Головний бухгалтер Кравченко Свiтлана Миколаївна
   КОДИ
   Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
   Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" за ЄДРПОУ 00955147
   (найменування)

   Звіт про власний капітал
   за 2015 рік

   Форма № 4 Код за ДКУД 1801005
   Стаття Код рядка Зареєстрований (пайовий) капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
   Залишок на початок року 4000 6411 1557 616 -- -2435 -- -- 6149
   Коригування:
   Зміна облікової політики 4005 -- -- -- -- -- -- -- --
   Виправлення помилок 4010 -- -- -- -- -- -- -- --
   Інші зміни 4090 -- -- -- -- -- -- -- --
   Скоригований залишок на початок року 4095 6411 1557 616 -- -2435 -- -- 6149
   Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 -- -- -- -- -22 -- -- -22
   Інший сукупний дохід за звітний період 4110 -- 326 -- -- -- -- -- 326
   Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 -- 326 -- -- -- -- -- 326
   Розподіл прибутку:
   Виплати власникам (дивіденди) 4200 -- -- -- -- -- -- -- --
   Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 -- -- -- -- -- -- -- --
   Відрахування до резервного капіталу 4210 -- -- -- -- -- -- -- --
   Внески учасників : Внески до капіталу 4240 -- -- -- -- -- -- -- --
   Погашення заборгованості з капіталу 4245 -- -- -- -- -- -- -- --
   Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток) 4260 -- -- -- -- -- -- -- --
   Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 -- -- -- -- -- -- -- --
   Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 -- -- -- -- -- -- -- --
   Вилучення частки в капіталі 4275 -- -- -- -- -- -- -- --
   Інші зміни в капіталі 4290 -- -- -- -- -- -- -- --
   Разом змін у капіталі 4295 -- 326 -- -- -22 -- -- 304
   Залишок на кінець року 4300 6411 1883 616 -- -2457 -- -- 6453

   Директор Iстратова Вiкторiя Василiвна
   Головний бухгалтер Кравченко Свiтлана Миколаївна
   XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

   Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Аудіторсько - консалтингова фірма "Грантье" у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю
   Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 21026423
   Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора Україна, місто Одеса, проспект Адміральський 33-А, оф. 210
   Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 4420
   27.01.2011
   Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів 000054
   П
   000054
   19.03.2013
   до 27.01.2016р.
   Текст аудиторського висновку (звіту)
   ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРА ТА АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ Повне найменування АУДИТОРСЬКО - КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА "ГРАНТЬЕ" у вигляді ТОВ Код ЄДРПОУ 21026423 Місцезнаходження 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 15 Дата державної реєстрації 23 травня 1995 року з номером запису про включення до ЄДР 1 556 120 0000 006896 Номер та дата видачі свідоцтва про внесення в реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги № 4420 Рішення Аудиторської палати України від 27.01.2011 р. за № 227/3.1 Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0167 від 03.11.2012 року Інформація про директора Пархоменко Ольга Сергіївна Сертифікат аудитора серія А № 006098, виданий рішенням Аудиторської палати України № 162/4 від 13.04.2006р., терміном дії до 13.04.2016р. Інформація про аудитора Тимофєєнко Сергій Анатолійович Сертифікат аудитора серія А № 002360, виданий рішенням Аудиторської палати України № 202/2 від 21.05.2009р., терміном дії до 29.06.2019р. Контактний телефон (0482) 32-46-99 Договір на проведення аудиту № 383 від 15 січня 2015 року Дата початку та закінчення проведення аудиту 06 квітня 2015 року по 10 квітня 2015 року ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЕМІТЕНТА Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" Код ЕДРПОУ 00955147 Місцезнаходження 67400, Одеська область, Роздільнянський район, м. Роздільна, вул. Леніна, 83 Дата державної реєстрації 14 травня 1998 року Основні види діяльності 52.10 Складське господарство 10.61 Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин 46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту 71.20 Технічні випробування та дослідження Статутний капітал, грн. 6 411 000,00 грн. Середньооблікова чисельність працівників 131 працівник Звіт щодо фінансової звітності Керівництву ПрАТ "РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", НКЦПФР Опис аудиторської перевірки Аудиторський звіт, складений відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі МСА), зокрема до МСА 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора". Ми провели аудит фінансових звітів ПрАТ "РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", які додаються та які складають повний комплект фінансової звітності товариства, а саме: Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2014 року, звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом), Звіт про власний капітал за рік, що закінчився на зазначену дату, примітки до річної фінансової звітності та стислий виклад суттєвих облікових політик. Об'єктом аудиту є річна фінансова звітність акціонерного товариства, яка підлягає офіційному оприлюдненню та річні звітні дані, що подаються до НКЦПФР. Мета аудиторської перевірки - підтвердження достовірності, повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим вимогам до них. Пiд час перевiрки ми керувалися наступними законодавчими актами: - Закон України "Про аудиторську дiяльнiсть" №3125-ХII вiд 22.04.93р. у редакцiї №140-V вiд 14.09.06р. зi змiнами й доповненнями; - Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні"; - Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок"; - Закон України "Про акціонерні товариства"; - Мiжнародні стандарти контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг; - Положення (стандарти) бухгалтерського облiку; - Закон України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" №996-X1V вiд 16.07.99 р. зi змiнами та доповненнями; - Положення "Про документальне забезпечення записiв у бухгалтерському облiку" №88 вiд 24.05.95 р. зi змiнами та доповненнями; - "Iнструкцiї про застосування плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй" №291 вiд 30.11.99р. зi змiнами та доповненнями. Перелiк перевiреної фiнансової інформації Повний комплект фінансової звітністі за 2014 рiк, реєстрацiйнi та дозвiльнi документи, оборотно-сальдовi та розрахунковi вiдомостi по балансових рахунках за 2014 рiк, журнали-ордери, аналіз рахунків, аналiтичнi данi по балансових рахунках за перiод дiяльностi з 01 сiчня 2014 року по 31 грудня 2014 року, наказ про облікову політику. Застосовуючи метод вибiркової перевiрки та тестування перевiрено показники фiнансової звiтностi, виявленi принципи оцiнки статей балансу товариства, проаналiзована облiкова полiтика Товариства. Бухгалтерський облiк товариство здiйснює вiдповiдно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996 вiд 16.07.1999р., до затверджених стандартiв бухгалтерського облiку, iнших нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку. На підприємстві застосовується журнально-ордерна система обліку з застосуванням бухгалтерського програмного забезпечення та з застосуванням Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй, затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 30.11.1999 року №291. Об'єкти оподатковування, за згодою товариства, не перевiрялися. Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена згiдно формату Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Облiкова полiтика Органiзацiя бухгалтерського облiку на пiдприємствi здiйснювалася вiдповiдно до наказу "Про органiзацiю бухгалтерського облiку й облiкову полiтику у 2014 році на підприємстві ПрАТ "РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" № 46/1п вiд 28.02.2014 року, на підставі Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99 р. №996-X1V, Положень (стандартів) бухгалтерського облiку, затверджених наказом Мiнфiну України та iнших нормативних документів. Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність Управлінський персонал несе відповідальність за подання цієї фінансової звітності відповідно до національних П(С)БО та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки. Відповідальність аудитора Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності. Ми вважаємо, що отримали достатні і належні аудиторські докази для висловлення нашої умовно-позитивної думки щодо повного комплекту фінансової звітності. Підстава для висловлення умовно-позитивної думки щодо повного комплекту фінансової звітності Аудитор не приймав участi в спостереженнi за iнвентаризацiєю наявних активiв та зобов'язань, оскiльки був призначений пiсля дати її проведення. Однак, на пiдприємствi цю процедуру виконувала iнвентаризацiйна комiсiя, якiй висловлено довiру, згiдно вимог МСА. Через характер облікових записів Товариства ми не мали змоги підтвердити кількість активів та зобов'язань за допомогою інших аудиторських процедур. Умовно - позитивна думка щодо повного комплекту фінансової звітності На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфі "Підстава для висловлення умовно-позитивної думки щодо повного комплекту фінансової звітності", фінансова звітність подає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПрАТ "РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" станом на 31 грудня 2014 року та його фінансові результати за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до національних П(с)БО. Інша допоміжна інформація Визначення вартості чистих активів. Згідно частині третій ст. 155 Цивільного кодексу України, якщо вартість чистих активів товариства є меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації. Вартість чистих активів ПрАТ "РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" складає 6 453 тис. грн. та статутний капітал складає 6 411 тис. грн. Т.ч., вартість чистих активів є більшою за статутний капітал товариства та на думку аудитора, товариство дотримується вимог чинного законодавства. Інша інформація Суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю (МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть)" не виявлено. Стан корпоративного управління Система корпоративного управління діє згідно принципів, передбачених статутом товариства. Управління Товариством здійснюють: Загальні збори акціонерів Товариства, Наглядова рада Товариства, Виконавчий орган Товариства (Директор) та Ревізор. Товариство щорічно проводить загальні збори по результатах господарської діяльності за відповідний рік, на яких розглядаються підсумки виробничо-фінансової діяльності, затвердження річного фінансового звіту, розподіл прибутків та інші питання, які належать до їх компетенції. Товариство проводить щорічну аудиторську перевірку за участю зовнішнього аудитора. Про призначення зовнішнього аудитора приймає рішення Наглядова рада. Протягом останніх трьох років аудиторські перевірки товариства проводилися у середньому 1 раз на рік та зовнішнього аудитора не змінювали. Служба внутрішнього аудиту відсутня. Взаємовідношення з зацікавленими особами здійснюються згідно з чинним законодавством. Шахрайство при аудиті фінансової звітності. Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 "Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища", аудитор виконав процедури, необхідні для отримання інформації, яка використовувалася під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства у відповідності до МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності". Аудитором були подані запити до управлінського персоналу та інших працівників суб'єкта господарювання які, на думку аудитора, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки. Аудитором виконані аналітичні процедури, в тому числі з використанням деталізованих даних, спостереження та інші. Аудитор отримав розуміння зовнішніх чинників діяльності суб'єкта господарювання, структури його власності та корпоративного управління, структури та способу фінансування, облікової політики, цілі та стратегії і пов'язаних з ними бізнес-ризиків, оцінки та оглядів фінансових результатів. Аудитор не отримав доказів обставин, які можуть свідчити про можливість того, що фінансова звітність містить суттєве викривлення внаслідок шахрайства. Аудит активів у бухгалтерському обліку. За станом на 31.12.2014 року загальні активи ПрАТ "РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" в порівнянні з даними на початок 2014 року зменшились на 1,8 % і відповідно складають 19 648 тис. грн. На думку аудитора, розкриття інформації за видами активів подано в фінансовій звітності достовірно та повно відповідно до встановлених вимог чинного законодавства України. Аудит нематерiальних активiв Нематеріальні активи на балансі підприємства представлені програмним забезпеченням необхідним для ведення бухгалтерського обліку та здійснення виробничої діяльності. Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про нематеріальні активи та розкриття інформації про них у фінансовій звітності встановлює П(С)БО 8 "Нематеріальні активи". Синтетичний облік нематеріальних активів ведеться на рахунку 12 "Нематеріальні активи" у журналі ордері 4. Станом на 31.12.2014 року нематеріальні активи по первісній вартості складають 82 тис. грн., накопичена амортизація нематеріальних активів складає 82 тис. грн., залишкова вартість нематеріальних активів станом на 31.12.2014 року відсутня. Незавершені капітальні інвестиції, станом на 31.12.2014 року, складають 6 031 тис. грн. Аудит основних засобiв Первісна вартiсть основних засобiв та інших необоротних матеріальних активів, що знаходились на балансi, станом на 31.12.2014 року, складає 17 542 тис. грн. Бухгалтерський облiк основних засобiв та інших необоротних матеріальних активів ведеться за допомогою журналiв-ордерiв на рахунку 10 "Основнi засоби" та 11 "Інші необоротні матеріальні активи". При вiдображеннi в облiку руху основних засобiв та інших необоротних матеріальних активів порушень не виявлено. Знос основних засобiв та інших необоротних матеріальних активів складає 9 851 тис. грн., залишкова вартiсть основних засобiв та інших необоротних матеріальних активів, станом на 31.12.2014 року, становить 7 691 тис. грн. Iнвентаризацiя основних засобiв товариства за 2014 рiк проводилась згiдно Iнструкцiї з iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв i документiв і розрахункiв, затвердженої наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 11.08.1994 року № 69 (iз змiнами та доповненнями). Облiк та звiтнiсть руху основних засобiв ведеться згiдно Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 "Основнi засоби", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27 квiтня 2000 року № 92. Аудит фiнансових інвестицій Станом на 31.12.2014 року фiнансовi iнвестицiї вiдсутнi. Аудит запасiв Визнання та первiсна оцiнка придбання запасiв вiдповiдають вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського облiку № 9 "Запаси" затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20 жовтня 1999 року № 246. Оцiнка товарно-матерiальних цiнностей вiдбувається, виходячи з первинних документiв, за цiнами та в кiлькостi зазначених в них. Порушень при веденнi облiку руху товарно-матерiальних цiнностей перевiркою не виявлено. На 31 грудня 2014 року запаси та товари складають 2 624 тис. грн. Аудит дебiторської заборгованостi Дебiторська заборгованiсть, станом на 31.12.2014 року, складає 2 946 тис. грн., в т. ч. чиста реалiзацiйна вартiсть дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги складає 1 879 тис. грн., дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом - 154 тис. грн., за виданими авансами 833 тис. грн., iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 80 тис. грн. Резерв сумнiвних боргiв не нараховувався. Облiк дебiторської заборгованостi ведеться згiдно Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 10 "Дебiторська заборгованiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 8 жовтня 1999 року № 237. Аудит грошових коштiв Перевiркою встановлено, що каса не ведеться. Операцiї по розрахунковому рахунку здiйснюються з дотриманням вимог "Iнструкцiї про безготiвковi розрахунки в Українi в нацiональнiй валютi", згiдно з Постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 21 сiчня 2004 року за № 22, зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 29 березня 2004 року за №377/8976, з урахуванням змiн та доповнень, внесених Постановами Правлiння Нацiонального банку України вiд 15 квiтня 2005 року за №132 та вiд 18 жовтня 2006 року за № 407. Залишок грошових коштів, станом на 31.12.2014 року, по поточному рахункам в національній валюті складає 3 тис. грн. Витрати майбутніх періодів, станом на 31.12.2014 року складають 34 тис. грн., інші оборотні активи складають 319 тис. грн. Аудит зобов'язань і забезпечень. Станом на 31.12.2014 року загальні зобов'язання Товариства зменшились до 13 195 тис. грн., тобто на 4,9 %. Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань здiйснюються вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку № 11 "Зобов'язання", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31 сiчня 2000 року за №20. Довгострокові зобов'язання і забезпечення, станом на 31.12.2014 року відсутні. Поточні зобов'язання, станом на 31.12.2014 року, складають 13 195 тис. грн., у тому числi: кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги у сумі 9 190 тис. грн., поточнi зобов'язання за розрахункам з бюджетом - 47 тис. грн., з оплати працi - 11 тис. грн., за одержаними авансами - 2 тис. грн., iншi поточнi зобов'язання - 3 945 тис. грн. Нарахування та виплата заробiтної плати на товариствi здiйснюється у вiдповiдностi до Кодексу України "Про працю", Закону України "Про оплату працi" та iнших законодавчих документiв. На товариствi здiйснюється нарахування оплати працi, згiдно штатного розкладу. Розрахунок заробiтної плати ведеться в розрахунково-платiжних вiдомостях головним бухгалтером товариства. Аудиторською перевiркою не встановлено порушень ведення облiку розрахунку. На думку аудитора, розкриття інформації за видами зобов'язань подано в фінансовій звітності достовірно та повно відповідно до встановлених вимог чинного законодавства України. Аудит власного капіталу. Станом на 31.12.2014 року загальний розмір власного капіталу ПрАТ "РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" складає 6 453 тис. грн., з яких зареєстрований статутний капітал складає 6 411 тис. грн., дооцінка складає 1 883 тис. грн., додатковий капітал складає 616 тис. грн., непокритий збиток складає 2 457 тис. грн. Заявлений у установчих документах статутний капітал товариства сплачений у повному обсязі. Загальна сума випуску iменних простих акцiй становить 6 411 000,00 грн., кiлькiсть акцiй 25 644 000 штук, номiнальною вартiстю 0,25 грн. На протязі 2014 року загальна сума статутного капiталу не змiнювалась. Викуп власних акцiй товариство за 2014 рiк не здiйснювало. Товариство у 2014 роцi не здiйснювало емiсiю цiнних паперiв. Збільшення власного капіталу відбулося за рахунок дооцінки необоротних активів. На думку аудитора, розкриття інформації про власний капітал в балансі Товариства в повній мірі відповідає вимогам чинного законодавства України. Підтвердження реальності та точності фінансових результатів діяльності ПрАТ "РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" відображених у фінансовій звітності Збиток поточного року складає 22 тис. грн. Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про доходи та витрати підприємства та її розкриття у фінансовій звітності ґрунтується на П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати" та П(С)БО 15 "Доходи", П(С)БО 16 "Витрати". За 2014 рік Товариство отримано доходів у сумі 22 306 тис. грн. Найбільшу частину в доходах складають доходи від основної діяльності. Витрати Товариства за 2014 рік складають 22 215 тис. грн., витрати з додатку на прибуток складають 113 тис. грн. Витрати з податку на прибуток складають 62 тис. грн. Основними складовими витрат є загально-адміністративні витрати та витрати щодо оплати послуг та придбання матеріалів, для ведення основної діяльності. Фiнансовий результат дiяльностi товариства ведеться на рахунку 79 "Фiнансовi результати". Аудитор АКФ "ГРАНТЬЕ" _________________________ /Тимофєєнко С.А./ Директор АКФ "ГРАНТЬЕ" __________________________ /Пархоменко О.С./ скачать dle 10.2 Авто Тюнинг кузова

   Также рекомендуем:

   • ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ !ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ ! ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР” (далі - Товариство), повідомляє, що річні Загальні збори Товариства (далі – Загальні збори) відбудуться 22 квітня
   • Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік[center]Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік [/center] I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗДIЛЬНЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" 2.
   Наверх © 2013 Copyright. Sightly Template - Все права сохранены.
   При копировании материалов с сайта, ссылка на источник обязательна!
   Powered by DataLife Engine © 2014