Облако тегов
  Оцените работу движка
  Лучший из новостных
  Неплохой движок
  Устраивает ... но ...
  Встречал и получше
  Совсем не понравился
  Популярное
    
   » » Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
   0

   Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

   Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати

   рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства ? (так/ні)

   Так

   Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах

   акціонерного товариства ? (так/ні)

   Так

   Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?
   Так Ні
   Положення про загальні збори товариства X
   Положення про наглядову раду X
   Положення про виконавчий орган X
   Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
   Положення про ревізійну комісію (або ревізора ) X
   Положення про акції акціонерного товариства X
   Положення про порядок розподілу прибутку X
   Інше д/н

   Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства ?
   Інформація розповсюджу ється на загальних зборах Публікується у
   пресі,оприлюд нюється в загальнодосту пній інформаційній базі НКЦПФР про ринок цінних
   паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет сторінці акціонерного товариства
   Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Ні
   Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу
   Ні
   Ні
   Так
   Ні
   Ні
   Інформація про склад органів управління товариства Ні Ні Ні Ні Ні
   Статут та внутрішні документи Ні Ні Так Ні Ні
   Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Ні Ні
   Розмір винагороди посадових осіб АТ Ні Ні Так Ні Ні
   Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової

   звітності ? (так/ні)

   Ні

   Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років ?
   Так Ні
   Не проводились взагалі
   Менше ніж раз на рік
   Раз на рік X
   Частіше ніж раз на рік
   Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора ?

   Так Ні
   Загальні збори акціонерів X
   Наглядова рада X
   Виконавчий орган X
   Інше д/н
   Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років ? (так/ні) Ні

   З якої причини було змінено аудитора ?
   Так Ні
   Не задовольняв професійний рівень X
   Не задовольняли умови угоди з аудитором X
   Аудитора було замінено на вимогу акціонерів X
   Інше д/н


   Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році ?

   Так Ні
   Ревізійна комісія ( ревізор ) X
   Наглядова рада X
   Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
   Стороння компанія або сторонній консультант X
   Перевірки не проводились X
   Інше д/н

   З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу ?
   Так Ні
   З власної ініціативи X
   За дорученням загальних зборів X
   За дорученням наглядової ради X
   За зверненням виконавчого органу X
   На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
   Інше д/н

   Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері

   корпоративного управління чи фінансового менеджменту ? (так/ні)

   Ні

   Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

   Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років ?
   Так Ні
   Випуск акцій X
   Випуск депозитарних розписок X
   Випуск облігацій X
   Кредити банків X
   Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
   Інше д/н

   Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років ?

   Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
   Так, плануємо розпочати переговори
   Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
   Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
   Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X
   Не визначились
   Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-іформаційних систем

   протягом наступних трьох років ? (так/ні/не визначились) ?

   Ні

   Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років?Ні
   Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління ? (так/ні) Так
   У разі наявності в акціонерного товариства кодексу корпоративного управління вкажіть дату його

   прийняття :

   22.04.2011   яким органом управління прийнятий :

   загальними зборами акціонерів

   Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу корпоративного управління ? (так/ні) Ні


   укажіть яким чином його оприлюднено : Вкажіть інформацію щодо дотримання /

   д/н дотримуємося

   недотримання кодексу корпоративного управлінння ( принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням
   на джерело розміщення їх тексту ), відхилення та причини такого відхилення протягом року

   Підприємство____П_Р__И_В_А__Т_Н_Е__А_К__Ц_І_О_Н_Е__Р_Н_Е__Т_О_В__А_Р_И_С__Т_В_О__"_Р_О_З_Д__ІЛ__Ь_Н_Я__Н_С_Ь_К__И_Й ЕЛЕВАТОР"   Територія___О_Д__Е_С_Ь_К__А__О_Б_Л_А__С_Т_Ь__________________________________________ Организаційно-правова форма господарювання
   ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО
   Вид економічної діяльності___С_К__Л_А_Д__С_Ь_К__Е_Г_О__С_П_О__Д_А__Р_С_Т_В_О___________________ Середня кількість працівників (1)____1_2_7_1_3_1___
   Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знаку   Дата (рік, місяць, число)
   за ЄДРПОУ за КОАТУУ за КОПФГ

   за КВЕД

   Адреса___6_7_4_0_0_О__д_е_сь_к_а__об_л_а_с_т_ь_Р_о_з_д_i_л_ьн_я_н_с_ь_к_и_й__р_ай__он__м_._Р_о_з_д_iл_ь_н_а__в_у_л_. Л__е_н_iн_а_,_8_3_,_т_.(_2_5_3_)_3_-_1_3_-6_4_______________ Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
   за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку V
   за міжнародними стандартами фінансової звітності

   Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2015 р.
   Форма № 1 Код за ДКУД

   XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

   Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Аудіторсько - консалтингова фірма "Грантье" у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю
   Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи) 21026423
   Місцезаходження аудиторської фірми, аудитора Україна, місто Одеса, проспект Адміральський 33-А, оф. 210
   Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 4420
   27.01.2011
   Реєстраційний номер, серія та номер, 000054
   дата видачі та строк дії свідоцтва про П
   внесення до реєстру аудиторських 000054
   фірм, які можуть проводити 19.03.2013
   аудиторські перевірки професійних до 27.01.2016р.
   учасників ринку цінних паперів
   Текст аудиторського висновку ( звіту ) :
   ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРА ТА АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ
   Повне найменування АУДИТОРСЬКО - КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА "ГРАНТЬЕ" у вигляді ТОВ Код ЄДРПОУ 21026423
   Місцезнаходження 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 15
   Дата державної реєстрації 23 травня 1995 року з номером запису про включення до ЄДР 1 556 120 0000 006896
   Номер та дата видачі свідоцтва про внесення в реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги № 4420 Рішення Аудиторської палати України від 27.01.2011 р. за № 227/3.1
   Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0167 від 03.11.2012 року Контактний телефон (0482) 32-46-99
   Договір на проведення аудиту № 383 від 22 січня 2016 року
   Дата початку та закінчення проведення аудиту 04 квітня 2016 року по 08 квітня 2016 року
   ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЕМІТЕНТА
   Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"
   Код ЕДРПОУ 00955147
   Місцезнаходження 67400, Одеська область, Роздільнянський район, м. Роздільна, вул. Леніна, 83
   Дата державної реєстрації 14 травня 1998 року Основні види діяльності 52.10 Складське господарство
   10.61 Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості
   46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин
   46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами
   52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту
   71.20 Технічні випробування та дослідження Статутний капітал, грн. 6 411 000,00 грн. Звіт щодо фінансової звітності
   Адресат - Керівництву ПрАТ "РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", Для надання до НКЦПФР
   Опис аудиторської перевірки
   Аудиторська перевірка проведена у відповідності з вимогами та положеннями Закону України "Про аудиторську діяльність", інших законодавчих актів України та у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, рік видання 2014, затверджених в якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України № 320/1 від 29.12.2015 року, в тому числі у відповідності із МСА № 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА № 705 "Модифікації думки у звіті незалежного аудитора", № 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у

   звіті незалежного аудитора".
   Аудитором були виконані процедури згідно вимог МСА 500 "Аудиторські докази", що відповідають меті отримання достатніх і прийнятних аудиторських доказів. У процесі виконання аудиторських процедур Аудитор звертав увагу на доречність та достовірність інформації, що використовувалася ним як аудиторські докази, які необхідні Аудитору для обґрунтування аудиторської думки.
   У своїй роботі Аудитор використовував принцип вибіркової перевірки. Під час перевірки до уваги бралися тільки суттєві викривлення. Планування і проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок. Дослідження здійснювалось шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності, а також оцінка відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам, щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, чинним протягом періоду перевірки.
   Вибір процедур залежав від судження Аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, Аудитор розглядав заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включав також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.
   Метою проведення аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi є висловлення думки стосовно того, чи складена фiнансова звiтнiсть в усiх суттєвих аспектах згiдно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності.
   Фінансова звітність товариства підготовлена згідно з вимогами Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Річна фінансова звітність складена на підставі даних бухгалтерського обліку товариства станом на кінець останнього дня звітного року.
   Ми провели аудит фінансових звітів ПрАТ "РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", які додаються та які складають повний комплект фінансової звітності товариства, а саме: Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2015 року, звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом), Звіт про власний капітал за рік, що закінчився на зазначену дату, примітки до річної фінансової звітності та стислий виклад суттєвих облікових політик.
   Облiкова полiтика
   Органiзацiя бухгалтерського облiку на пiдприємствi здiйснювалася вiдповiдно до наказу "Про органiзацiю бухгалтерського облiку й облiкову полiтику у 2015 році на підприємстві ПрАТ "РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" № 45/1 вiд 05.01.2015 року, на підставі Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99 р. №996-X1V, Положень (стандартів) бухгалтерського облiку, затверджених наказом Мiнфiну України та iнших нормативних документів.
   Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
   Управлінський персонал несе відповідальність за подання цієї фінансової звітності відповідно до національних П(С)БО та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.
   Відповідальність аудитора
   Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.
   Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та

   загального подання фінансової звітності.
   Ми вважаємо, що отримали достатні і належні аудиторські докази для висловлення нашої умовно-позитивної думки щодо повного комплекту фінансової звітності.
   Підстава для висловлення умовно-позитивної думки
   1. Товариство станом на 31.12.2015 року має непокриті збитки у розмірі 2812 тис. грн. Наявність збитків є суттєвою невизначеністю, яка може поставити під значний сумнів здатність суб'єкта господарювання безперервно продовжувати свою діяльність, тому товариство може не бути здатним реалізувати свої активи та погасити свої зобов'язання в звичайному ході своєї діяльності. В ходi перевiрки Аудитор не може дати абсолютної гарантії щодо відсутності iснування загрози безперервностi дiяльностi Товариства згiдно з вимогами Мiжнародного стандарту аудиту 570 "Безперервнiсть".
   2. Товариство не створило забезпечення виплат відпусток персоналу (виплати за невідпрацьований час, що підлягають накопиченню, визнаються зобов'язанням через створення забезпечення у звітному періоді) і тому ми не змогли підтвердити пов'язану з цим частину прибутку (збитку) Товариства, який міг би корегуватись на суму цих резервів та забезпечень. Необхідність створення такого забезпечення зазначено у п.7 П(С)БУ 26 "Виплати працівникам". Згідно п.13 П(С)БО 11 забезпечення створюються для відшкодування наступних (майбутніх) операційних витрат, зокрема, на оплату відпусток працівникам (резерв відпусток). Резерв оплати відпусток створюється для цілей рівномірного розподілу витрат на оплату відпусток протягом звітного року.
   Умовно - позитивна думка
   На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфі "Підстава для висловлення умовно-позитивної думки", фінансова звітність подає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПрАТ "РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" станом на 31 грудня 2015 року та його фінансові результати за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до національних П(с)БО.
   Інша допоміжна інформація Визначення вартості чистих активів.
   Згідно частині третій ст. 155 Цивільного кодексу України, якщо вартість чистих активів товариства є меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації.
   Вартість чистих активів ПрАТ "РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" складає 6 623 тис. грн. та статутний капітал складає 6 411 тис. грн. Т.ч., вартість чистих активів є більшою за статутний капітал товариства та на думку аудитора, товариство дотримується вимог чинного законодавства.
   Стан корпоративного управління
   Система корпоративного управління діє згідно принципів, передбачених статутом товариства. Управління Товариством здійснюють: Загальні збори акціонерів Товариства, Наглядова рада Товариства, Виконавчий орган Товариства (Директор) та Ревізор.
   Товариство щорічно проводить загальні збори по результатах господарської діяльності за відповідний рік, на яких розглядаються підсумки виробничо-фінансової діяльності, затвердження річного фінансового звіту, розподіл прибутків та інші питання, які належать до їх компетенції.
   Товариство проводить щорічну аудиторську перевірку за участю зовнішнього аудитора. Про призначення зовнішнього аудитора приймає рішення Наглядова рада. Протягом останніх трьох років аудиторські перевірки товариства проводилися у середньому 1 раз на рік та зовнішнього аудитора не змінювали. Служба внутрішнього аудиту відсутня.
   Взаємовідношення з зацікавленими особами здійснюються згідно з чинним законодавством. Шахрайство при аудиті фінансової звітності.
   Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 "Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища", аудитор виконав процедури, необхідні для отримання інформації, яка використовувалася під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства у відповідності до МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності". Аудитором були подані запити до управлінського персоналу та інших працівників суб'єкта господарювання які, на думку аудитора, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки. Аудитором

   виконані аналітичні процедури, в тому числі з використанням деталізованих даних, спостереження та інші. Аудитор отримав розуміння зовнішніх чинників діяльності суб'єкта господарювання, структури його власності та корпоративного управління, структури та способу фінансування, облікової політики, цілі та стратегії і пов'язаних з ними
   бізнес-ризиків, оцінки та оглядів фінансових результатів.
   Аудитор не отримав доказів обставин, які можуть свідчити про можливість того, що фінансова звітність містить суттєве викривлення внаслідок шахрайства.
   Аудит активів у бухгалтерському обліку.
   За станом на 31.12.2015 року загальні активи ПрАТ "РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" в порівнянні з даними на початок 2015 року збільшились на 1,7 % і відповідно складають 19986 тис. грн.
   На думку аудитора, розкриття інформації за видами активів подано в фінансовій звітності достовірно та повно відповідно до встановлених вимог чинного законодавства України.
   Аудит зобов'язань і забезпечень.
   Станом на 31.12.2015 року загальні зобов'язання Товариства збільшились до 13 363 тис. грн., тобто на 1,3 %.
   Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань здiйснюються вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку № 11 "Зобов'язання", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31 сiчня 2000 року за №20.
   Довгострокові зобов'язання і забезпечення, станом на 31.12.2015 року відсутні.
   Поточні зобов'язання, станом на 31.12.2015 року, складають 13 363 тис. грн. Нарахування та виплата заробiтної плати на товариствi здiйснюється у вiдповiдностi до Кодексу України про працю, Закону України "Про оплату працi" та iнших законодавчих документiв. На товариствi здiйснюється нарахування оплати працi, згiдно штатного розкладу. Розрахунок заробiтної плати ведеться в розрахунково-платiжних вiдомостях головним бухгалтером товариства. Товариство не створило забезпечення виплат відпусток персоналу (виплати за невідпрацьований час, що підлягають накопиченню, визнаються зобов'язанням через створення забезпечення у звітному періоді) і тому ми не змогли підтвердити пов'язану з цим частину прибутку (збитку) Товариства, який міг би корегуватись на суму цих резервів та забезпечень. Необхідність створення такого забезпечення зазначено у п.7 П(С)БУ 26 "Виплати працівникам". Згідно п.13 П(С)БО 11 забезпечення створюються для відшкодування наступних (майбутніх) операційних витрат, зокрема, на оплату відпусток працівникам (резерв відпусток). Резерв оплати відпусток створюється для цілей рівномірного розподілу витрат на оплату відпусток протягом звітного року.
   На думку аудитора, розкриття інформації за видами зобов'язань подано в фінансовій звітності достовірно та повно відповідно до встановлених вимог чинного законодавства України.
   Аудит власного капіталу.
   Станом на 31.12.2015 року загальний розмір власного капіталу ПрАТ "РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" складає 6 623 тис. грн., з яких зареєстрований статутний капітал складає 6
   411 тис. грн., дооцінка складає 2408 тис. грн., додатковий капітал складає 616 тис. грн., непокритий збиток складає 2812 тис. грн. Наявність збитків є суттєвою невизначеністю, яка може поставити під значний сумнів здатність суб'єкта господарювання безперервно продовжувати свою діяльність, тому товариство може не бути здатним реалізувати свої активи та погасити свої зобов'язання в звичайному ході своєї діяльності. В ходi перевiрки Аудитор не може дати абсолютної гарантії щодо відсутності iснування загрози безперервностi дiяльностi Товариства згiдно з вимогами Мiжнародного стандарту аудиту 570 "Безперервнiсть".
   Заявлений у установчих документах статутний капітал товариства сплачений у повному обсязі. Загальна сума випуску iменних простих акцiй становить 6 411 000,00 грн., кiлькiсть акцiй 25 644 000 штук, номiнальною вартiстю 0,25 грн.
   Збільшення власного капіталу відбулося за рахунок дооцінки необоротних активів.
   На думку аудитора, розкриття інформації про власний капітал в балансі Товариства в повній мірі відповідає вимогам чинного законодавства України.
   Підтвердження реальності та точності фінансових результатів діяльності ПрАТ "РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"
   відображених у фінансовій звітності
   Збиток поточного року складає 355 тис. грн.
   Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про доходи та

   витрати підприємства та її розкриття у фінансовій звітності ґрунтується на П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати" та П(С)БО 15 "Доходи", П(С)БО 16 "Витрати".
   Основними складовими витрат є загально-адміністративні витрати та витрати щодо оплати послуг та придбання матеріалів, для ведення основної діяльності.
   Фiнансовий результат дiяльностi товариства ведеться на рахунку 79 "Фiнансовi результати".
   Директор - Аудитор АКФ "ГРАНТЬЕ" /Пархоменко О.С./
   08.04.2016 року Україна, місто Одеса, проспект Адміральський 33-А, оф. 210

   1 2 3 4
   І. Власний капітал
   Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 6411 6411
   Капітал у дооцінках 1405 1883 2408
   Додатковий капітал 1410 616 616
   Резервний капітал 1415 -- --
   Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -2457 -2812
   Неоплачений капітал 1425 -- --
   Вилучений капітал 1430 -- --
   Усього за розділом I 1495 6453 6623
   II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов'язання 1500 -- --
   Довгострокові кредити банків 1510 -- --
   Інші довгострокові зобов'язання 1515 -- --
   Довгострокові забезпечення 1520 -- --
   Цільове фінансування 1525 -- --
   Усього за розділом II 1595 -- --
   IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення Короткострокові кредити банків 1600 -- --
   Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 -- --
   товари, роботи, послуги 1615 9190 3819
   розрахунками з бюджетом 1620 47 77
   у тому числі з податку на прибуток 1621 -- --
   розрахунками зі страхування 1625 -- --
   розрахунками з оплати праці 1630 11 -53
   Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635 2 1
   Поточні забезпечення 1660 -- --
   Доходи майбутніх періодів 1665 -- --
   Інші поточні зобов'язання 1690 3945 9519
   Усього за розділом IІІ 1695 13195 13363
   ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 -- --
   Баланс 1900 19648 19986

   Директор

   Головний бухгалтер

   ________

   ________

   Iстратова Вiкторiя Василiвна Кравченко Свiтлана Миколаївна


   Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"

   Дата (рік, місяць, число за ЄДРПОУ


   Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід ) за 2015 р.
   Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

   I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

   Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
   1 2 3 4
   Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 21739 22289
   Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (19802) (18980)
   Валовий:
   прибуток 2090 1937 3309
   збиток 2095 (--) (--)
   Інші операційні доходи 2120 1230 2
   Адміністративні витрати 2130 (1835) (2014)
   Витрати на збут 2150 (--) (749)
   Інші операційні витрати 2180 (1380) (309)
   Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 -- 239
   збиток 2195 (48) (--)
   Дохід від участі в капіталі 2200 -- --
   Інші фінансові доходи 2220 -- --
   Інші доходи 2240 39 15
   Фінансові витрати 2250 (--) (--)
   Втрати від участі в капіталі 2255 (--) (--)
   Інші витрати 2270 (225) (163)
   Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 -- 91
   збиток 2295 (234) (--)
   Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -121 -113
   Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 -- --
   Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 -- --
   збиток 2355 (355) (22)
   II. СУКУПНИЙ ДОХІД

   Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
   1 2 3 4
   Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 525 326
   Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 -- --
   Накопичені курсові різниці 2410 -- --
   Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 -- --
   Інший сукупний дохід 2445 -- --
   Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 525 326
   Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 2455 -- --
   Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 525 326
   Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 170 304

   ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

   Назва статті Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
   1 2 3 4
   Матеріальні затрати 2500 4470 4332
   Витрати на оплату праці 2505 5683 4875
   Відрахування на соціальні заходи 2510 1966 1780
   Амортизація 2515 1402 1034
   Інші операційні витрати 2520 2234 1929
   Разом 2550 15755 13950   ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

   Назва статті Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
   1 2 3 4
   Середньорічна кількість простих акцій 2600 6411000 6411000
   Скоригована середньорічна кількість простих 2605 6411000 6411000
   Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 ( 0.05537360) ( 0.00343160)
   Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 ( 0.05537360) ( 0.00343160)
   Дивіденди на одну просту акцію 2650 -- --
   Директор

   Iстратова Вiкторiя Василiвна
   Головний бухгалтер

   Кравченко Свiтлана Миколаївна


   Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"

   Дата (рік, місяць, число за ЄДРПОУ


   Звіт про власний капітал за 2015 р.
   Форма № 4 Код за ДКУД 1801005

   Стаття Код рядка
   зареєстрований (пайовий) капітал
   капітал у дооцінках
   додатковий капітал
   резервний капітал нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
   неоплачений капітал
   вилучений капітал
   всього
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
   Залишок на початок року 4000 6411 1883 616 -- -2457 -- -- 6453
   Коригування:
   Зміна облікової політики 4005 -- -- -- -- -- -- -- --
   Виправлення помилок 4010 -- -- -- -- -- -- -- --
   Інші зміни 4090 -- -- -- -- -- -- -- --
   Скоригований залишок на початок року 4095 6411 1883 616 -- -2457 -- -- 6453
   Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 -- -- -- -- -355 -- -- -355
   Інший сукупний дохід за звітний період 4110 -- 525 -- -- -- -- -- 525
   Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 -- 525 -- -- -- -- -- 525
   Розподіл прибутку:
   Виплати власникам (дивіденди) 4200 -- -- -- -- -- -- -- --
   Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 -- -- -- -- -- -- -- --
   Відрахування до резервного капіталу 4210 -- -- -- -- -- -- -- --
   Внески учасників : Внески до капіталу 4240 -- -- -- -- -- -- -- --
   Погашення заборгованості з капіталу 4245 -- -- -- -- -- -- -- --
   Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток) 4260 -- -- -- -- -- -- -- --
   Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 -- -- -- -- -- -- -- --
   Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 -- -- -- -- -- -- -- --
   Вилучення частки в капіталі 4275 -- -- -- -- -- -- -- --
   Інші зміни в капіталі 4290 -- -- -- -- -- -- -- --
   Разом змін у капіталі 4295 -- 525 -- -- -355 -- -- 170
   Залишок на кінець року 4300 6411 2408 616 -- -2812 -- -- 6623   Директор

   Головний бухгалтер

   ________

   ________

   Iстратова Вiкторiя Василiвна Кравченко Свiтлана Миколаївна


   Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"

   Дата (рік, місяць, число за ЄДРПОУ


   Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) за 2015 р.
   Форма № 3-н Код за ДКУД 1801006


   Стаття
   Код рядка
   За звітний період За аналогічний період попереднього року
   надходження видаток надходження видаток
   1 2 3 4 5 6
   І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
   Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 -- 234 91 --
   Коригування на:
   амортизацію необоротних активів 3505 1402 X 1030 X
   збільшення (зменшення) забезпечень 3510 -- -- -- --
   збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 -- -- -- --
   збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 -- 186 -- 148
   Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 489 -- 733 --
   Збільшення (зменшення) запасів 3551 103 -- 327 --
   Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 496 -- -- 128
   Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 -- 45 -- 30
   Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 84 -- 4 --
   Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 421 234 -- 132
   Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 -- 5371 -- 679
   Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 30 -- -- 6
   Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 -- 64 10 --
   Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань 3567 5574 -- -- --
   Грошові кошти від операційної діяльності 3570 1892 -- 1574 --
   Сплачений податок на прибуток 3580 X 159 X 191
   Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 1733 159 1383 191
   II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Надходження від реалізації:
   фінансових інвестицій 3200 -- X -- X
   необоротних активів 3205 -- X -- X
   Надходження від отриманих: відсотків 3215 -- X -- X
   дивідендів 3220 -- X -- X
   Надходження від деривативів 3225 -- X -- X
   Інші надходження 3250 -- X -- X
   Витрачання на придбання: фінансових інвестицій 3255 X -- X --
   необоротних активів 3260 X -- X --
   Виплати за деривативами 3270 X -- X --
   Інші платежі 3290 X -- X --
   Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -- -- -- --
   III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження від:
   Власного капіталу 3300 -- X -- X
   Отримання позик 3305 -- X -- X
   Інші надходження 3340 28762 X 27793 X
   Витрачання на: Викуп власних акцій 3345 X -- X --
   Погашення позик 3350 X -- X --
   Сплату дивідендів 3355 X -- X --
   Інші платежі 3390 X 30410 X 29175
   Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -- 1648 -- 1382
   Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 85 -- 1 --

   1 2 3 4 5 6
   Залишок коштів на початок року 3405 3 X 2 X
   Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -- -- -- --
   Залишок коштів на кінець року 3415 88 -- 3 --
   Директор

   Головний бухгалтер

   ________

   ________

   Iстратова Вiкторiя Василiвна Кравченко Свiтлана Миколаївна скачать dle 10.2 Авто Тюнинг кузова

   Также рекомендуем:

   • ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ !ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ ! ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР” (далі - Товариство), повідомляє, що річні Загальні збори Товариства (далі – Загальні збори) відбудуться 21 квітня
   • Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рікПідтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
   • ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ !ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ ! ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР” (далі - Товариство), повідомляє, що річні Загальні збори Товариства (далі – Загальні збори) відбудуться 22 квітня
   • Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік[center]Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік [/center] I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗДIЛЬНЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" 2.
   Наверх © 2013 Copyright. Sightly Template - Все права сохранены.
   При копировании материалов с сайта, ссылка на источник обязательна!
   Powered by DataLife Engine © 2014