Облако тегов
  Оцените работу движка
  Лучший из новостных
  Неплохой движок
  Устраивает ... но ...
  Встречал и получше
  Совсем не понравился
  Популярное
    
   » » Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік
   0

   Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

   Додаток 38
   до Положення про розкриття інформації емітентами
   цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

   Титульний аркуш
   Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

   Директор
    
    
    
   Iстратова Вiкторiя Василiвна
   (посада)
    
   (підпис)
    
   (прізвище та ініціали керівника)
   М.П.
   28.04.2014

   (дата)
   Річна інформація емітента цінних паперів
   за 2013 рік

   I. Загальні відомості
   1. Повне найменування емітента
   ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗДIЛЬНЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"
   2. Організаційно-правова форма емітента
   Акцiонерне товариство
   3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
   00955147
   4. Місцезнаходження емітента
   67400 Одеська область Роздiльнянський район м. Роздiльна вул. Ленiна, 83
   5. Міжміський код, телефон та факс емітента
   (253) 3-13-64 3-13-64
   6. Електронна поштова адреса емітента
   elevator@rae.com.ua
   II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
   1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
   28.04.2014

   (дата)

   2. Річна інформація опублікована у
   79 Бюлетень Цiннi папери України
    
   29.04.2014

   (номер та найменування офіційного друкованого видання)
    (дата)

   3. Річна інформація розміщена на власній сторінці
   www.rae.com.ua
   в мережі Інтернет

    
   (адреса сторінки)
    
   (дата)


   Зміст

   1. Основні відомості про емітента
   X
   2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
   X
   3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

   4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

   5. Інформація про рейтингове агентство

   6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
   X
   7. Інформація про посадових осіб емітента:
   1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
   X
   2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
   X
   8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента
   X
   9. Інформація про загальні збори акціонерів
   X
   10. Інформація про дивіденди

   11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
   X
   12. Відомості про цінні папери емітента:
   1) інформація про випуски акцій емітента
   X
   2) інформація про облігації емітента

   3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

   4) інформація про похідні цінні папери

   5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

   13. Опис бізнесу
   X
   14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
   1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
   X
   2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
   X
   3) інформація про зобов'язання емітента
   X
   4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

   5) інформація про собівартість реалізованої продукції

   15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

   16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
   X
   17. Інформація про стан корпоративного управління
   X
   18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

   19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
   1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

   2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

   3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

   4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

   5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

   20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

   21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

   22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

   23. Основні відомості про ФОН

   24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

   25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

   26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

   27. Правила ФОН

   28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

   29. Текст аудиторського висновку (звіту)
   X
   30. Річна фінансова звітність
   X
   31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

   32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

   33. Примітки - Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб не надається тому, що у звiтному роцi такої подiї не вiдбувалося.
   - Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається тому що посада корпоративного секретаря вiдсутня.
   - Iнформацiя про рейтингове агентство не надається тому що товариства не входить до числа емiтентiв, яким необхiдно рейтингування.
   - Iнформацiя про дивiденди не надається в зв'язку з тим що дивiденди не виплачувались.
   - Iнформацiя про облiгацiї емiтента, випущенi емiтентом не надається тому що товариство не випускало облiгацiї .
   - Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущеннi емiтентом не надається тому, що не випускались iншi цiннi папери.
   - Iнформацiя про похiднi цiннi папери, випущеннi емiтентом не надається тому, що не випускались похiднi цiннi папери
   - Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, Товариство не здiйснювало викуп власних акцiї.
   - Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї не надається тому, що товариство не вiдноситься до пiдприємств якi займаються видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
   - Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається тому, що товариство не вiдноситься до пiдприємств якi займаються видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
   - Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надається тому, що Товариство не випускало боргових цiнних паперiв
   - Звiт про стан об'єктiв нерухомостi не натається у зв'язку з його вiдсутнiстю.

   III. Основні відомості про емітента
   1. Повне найменування
   ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"
   2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію юридичної особи ( за наявності )
   А01 № 002709
   3. Дата проведення державної реєстрації
   14.05.1998
   4. Територія (область)
   Одеська область
   5. Статутний капітал (грн.)
   6411000.00
   6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
   0.000
   7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
   0.000
   8. Середня кількість працівників (осіб)
   129
   9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
   52.10
   СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
   10.61
   ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКТІВ БОРОШНОМЕЛЬНО-КРУП'ЯНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
   46.21
   ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ЗЕРНОМ, НЕОБРОБЛЕНИМ ТЮТЮНОМ, НАСІННЯМ І КОРМАМИ ДЛЯ ТВАРИН
   10. Органи управління підприємства
   -
   11. Банки, що обслуговують емітента
   1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
   АБ " Пiвденний"
   2) МФО банку
   328209
   3) Поточний рахунок
   26004311124801
   4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
   АБ " Пiвденний"
   5) МФО банку
   328209
   6) Поточний рахунок
   26003311124802


   12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

   Вид діяльності
   Номер ліцензії (дозволу)
   Дата видачі
   Державний орган, що видав
   Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
   1
   2
   3
   4
   5
   Централiзоване водопостачання
   Серiя АГ № 594949
   18.07.2011
   Одеська обласна державна адмiнiстрацiя
   18 липня 2016 року
   Опис
   Пiсля закiнчення строку дiї лiцензiї, пiдприємство планую продовжити її.
   Придбання, зберiгання, перевезення, реалiзацiя (вiдпуск), знищення, використання прекурсорiв (списку 2 таблицi IV) "Перелiку засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв".
   Серiя АВ №585450
   07.07.2011
   Комiтет з контролю за наркотиками
   13 серпня 2014 року
   Опис
   Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї, пiдприємство планує продовжити строк.
   СЕРТИФІКАТ відповідності послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки
   6016
   05.07.2013
   Державна інспекція сільського господарства України
   00.00.00
   Опис
   безстроково. Пiсля закiнчення строку дiї лiцензiї, якщо цього буде вимагати чинне законодавство, пiдприємство планую продовжити її.
   СЕРТИФІКАТ відповідності послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки
   6015
   05.07.2013
   Державна інспекція сільського господарства України
   00.00.00
   Опис
   безстроково. Пiсля закiнчення строку дiї лiцензiї, якщо цього буде вимагати чинне законодавство, пiдприємство планую продовжити її.   IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)


   Найменування юридичної особи засновника та/або учасника
   Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника
   Місцезнаходження
   Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
   Колектив орендного пiдприємства "Роздiльнянський елеватор"
   00955147
   Україна 67400 Одеська область Роздiльнянський район м. Роздiльна вул. Ленiна, 83
   0.000000000000
   Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
   Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*
   Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)


   0.000000000000
   Усього
   0.000000000000


   V. Інформація про посадових осіб емітента
   1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
   1) посада
   Директор
   2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
   Іванов Антон Васильвич
   3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
   КЕ 032049 17.05.1999 Іллічівським МВ УМВС України в Одеській області
   4) рік народження**
   1978
   5) освіта**
   Вища
   6) стаж керівної роботи (років)**
   3
   7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
   ТОВ "Біоіл Універсал Україна", директор
   8) дата обрання та термін, на який обрано
   30.12.2013 по 28.02.2014р.
   9) опис Наявностi непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини у посадової особи немає. Обгрунтування змiн: Змiни у персональному складi службових осiб вiдбуваються у разi вiробничої необхiдностi. Повноваження та обов'язки посадової особи згiдно Статуту товариства:Керiвництво роботою елеватора, органiзацiя i постiйне удосконалюванння роботи по задоволенню потрiбностей юридичних i фiзичних осiб в услугах надаваємих елеватором.
   Винагорода посадовiй особi сплачувалась згiдно трудової угоди у розмiрi 61625,02грн.
   Iншi посади у iнших Товариствах: директор ТОВ "Біоіл Універсал Україна" адреса: Одеська область, м.Роздільна, вул..Леніна,83.
   Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: начальник відділу експедирування, заступник директора, директор.
   Стаж керiвної роботи: 3 роки.


   1) посада
   Головний бухгалтер
   2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
   Кравченко Свiтлана Миколаївна
   3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
   КК 262469 07.05.1999 Роздiльнянським РВУМВС України в Одеськiй обл.
   4) рік народження**
   1973
   5) освіта**
   Вища
   6) стаж керівної роботи (років)**
   13
   7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
   Контрольно-ревезійний відділ в Роздільнянському районі провiдний контролер-ревiзор
   8) дата обрання та термін, на який обрано
   12.06.2008 до звільнення
   9) опис Наявності непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає. Обгрунтування змін: Зміни у персональному складі службових осіб відбуваються у разі віробничої необхідності.
   Повноваження та обов'язки головного бухгалтера:
   Здiйснює i координує органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько - фiнансової дiяльностi пiдприємства, здiйснює контроль за ефективним використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв. Забезпечує рацiональну органiзацiю облiку i звiтностi на пiдприємствi i його пiдроздiлах на основi прогресивних форм i методiв бухгалтерського облiку i контролю. Органiзовує та контролює складання розрахункiв щодо використання прибуткiв, затрат на виробництво, платежiв до бюджету. Своєчасно i правильно складає звiти.
   Розмiр виплаченої винагороди за 2013 рiк (заробiтна плата) - 48859,61 грн.
   В тому числi у натуральнiй формi - немає.
   Інші посади у інших Товариствах не обіймає.
   Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер.
   Стаж керівної роботи: 13 років


   1) посада
   Голова наглядової ради
   2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
   Хаджiшвiлi Шота Гурамович
   3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
   07РА 24271 31.10.2008 Мiнiстерством закордонних справ Одеса
   4) рік народження**
   1966
   5) освіта**
   Вища
   6) стаж керівної роботи (років)**
   14
   7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
   ОФ представництва АТ "Рисоiл СА", Директор
   8) дата обрання та термін, на який обрано
   22.04.2011 на 3 роки
   9) опис Наявності непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає. Обгрунтування змін: Зміни у персональному складі службових осіб відбуваються у разі віробничої необхідності.
   Повноваження та обов'язки посадової особи згiдно Статуту товариства: Здiйснює контроль за дiяльнiстю Директора та представляє та захищає права, iнтереси акцiонерiв, забезпечує ефективнiсть їхнiх iнвестицiй, сприяє реалiзацiї статутних завдань елеватора, розробка стратегiї, спрямованої на пiдвищення прибутковостi та конкурентоспроможностi елеватора
   Розмiр виплаченої винагороди за 2013 рiк (заробiтна плата) - 4682,46 грн.
   В тому числi у натуральнiй формi - немає.
   Інші посади у інших Товариствах не обіймає.
   Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: директор фiлiалу представництва, консультант з ефективностi пiдприємництва.
   Стаж керівної работи: 14 років

   1) посада
   Ревізор Товариства
   2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
   Мiнов Дмитро Олександрович
   3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
   КМ 315818 15.06.2005 Шевченкiвським МВ Приморського РВ УМВС Укр.в Одеськiй обл.
   4) рік народження**
   1988
   5) освіта**
   Вища
   6) стаж керівної роботи (років)**
   2
   7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
   ТОВ "Український універсальний термінал" (спеціаліст по роботі з клієнтами)
   8) дата обрання та термін, на який обрано
   22.04.2011 на 3 роки
   9) опис Наявності непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає. Обгрунтування змін: Зміни у персональному складі службових осіб відбуваються у разі віробничої необхідності.
   Повноваження та обов'язки посадової особи згiдно Статуту товариства: Перевiряє фiнансово-господарську дiяльнiсть елеватора. Проводить плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарськi дiяльностi елеватора, доповiдає загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi про результати перевiрок, виявленi недолiки, порушення, здiйснює контроль за усуненням недолiкiв, порушень.
   Винагорода посадовiй особi не сплачувалась, у тому числi у натуральнiй формi.
   Інші посади у інших Товариствах - спеціаліст з продажу АТ "Каргілл", адреса:м.Київ вул.Мечникова,3.
   Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: спеціаліст по роботі з клієнтами, спеціаліст з продажу.
   Стаж керівної работи: 2 років

   1) посада
   Член наглядової ради
   2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
   Мiнов Олександр Дмитрович
   3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
   КЕ 046355 03.11.1995 Iзмаїльським РВ УМВС України в Одеськiй обл.
   4) рік народження**
   1966
   5) освіта**
   Вища
   6) стаж керівної роботи (років)**
   24
   7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
   ТОВ "Рив.А" Холдинг", Генеральний директор
   8) дата обрання та термін, на який обрано
   22.04.2011 на 3 роки
   9) опис Наявності непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає. Обґрунтування змін: Зміни у персональному складі службових осіб відбуваються у разі віробничої необхідності.
   Повноваження та обов'язки посадової особи згiдно Статуту товариства: Здiйснює контроль за дiяльнiстю Директора та представляє та захищає права, iнтереси акцiонерiв, забезпечує ефективнiсть їхнiх iнвестицiй, сприяє реалiзацiї статутних завдань елеватора, розробка стратегiї, спрямованої на пiдвищення прибутковостi та конкурентоспроможностi елеватора.
   Розмiр виплаченої винагороди за 2013 рiк (заробiтна плата) - 5685,88 грн.
   В тому числi у натуральнiй формi - немає.
   Інші посади у інших Товариствах не обіймає.
   Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: генеральний директор, директор з економiки.
   Стаж керiвної работи: 24 рока.

   1) посада
   Член Наглядової ради
   2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
   Ковальчук Вiталiй Михайлович
   3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
   КЕ 780352 29.09.1997 Малиновським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй обл.
   4) рік народження**
   1966
   5) освіта**
   Вища
   6) стаж керівної роботи (років)**
   15
   7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
   ВАТ "Роздiльнянський елеватор", Голова ревiзiйної комiсiї
   8) дата обрання та термін, на який обрано
   22.04.2011 на 3 роки
   9) опис Наявності непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає. Обгрунтування змін: Зміни у персональному складі службових осіб відбуваються у разі віробничої необхідності.
   Повноваження та обов'язки посадової особи згiдно Статуту товариства: Здiйснює контроль за дiяльнiстю Директора та представляє та захищає права, iнтереси акцiонерiв, забезпечує ефективнiсть їхнiх iнвестицiй, сприяє реалiзацiї статутних завдань елеватора, розробка стратегiї, спрямованої на пiдвищення прибутковостi та конкурентоспроможностi елеватора
   Розмiр виплаченої винагороди за 2013 рiк (заробiтна плата) - 5685,88 грн.
   В тому числi у натуральнiй формi - немає.
   Інші посади у інших Товариствах не обіймає.
   Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: директор.
   Стаж керівної работи: 15 років   2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента


   Посада
   Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи
   Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
   Кількість акцій (штук)
   Від загальної кількості акцій (у відсотках)
   Кількість за видами акцій

   прості іменні
   прості на пред'явника
   Привілейовані
   іменні
   привілейовані на пред'явника
   1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
   8
   9
   Голова наглядової ради
   Хаджiшвiлi Шота Гурамович
   07РА 24271 31.10.2008 Мiнiстерством закордонних справ Одеса
   205498
   0.80134924349
   205498
   0
   0
   0
   Ревізор Товариства
   Мiнов Дмитро Олександрович
   КМ 315818 15.06.2005 Шевченкiвським МВ Приморського РВ УМВС Укр.в Одеськiй обл.
   2800
   0.01091873343
   2800
   0
   0
   0
   Член наглядової ради
   Мiнов Олександр Дмитрович
   КЕ 046355 03.11.1995 Iзмаїльським РВ УМВС України в Одеськiй обл.
   171600
   0.669162377160
   171600
   0
   0
   0
   Член наглядової ради
   Ковальчук Віталій Михайлович
   КЕ 780352 29.09.1997 Малиновським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй обл.
   44
   0.00017158010
   44
   0
   0
   0
   Усього
   379942
   1.48160193418
   379942
   0
   0
   0


   VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента


   Найменування юридичної особи
   Код за ЄДРПОУ
   Місцезнаходження
   Кількість акцій (штук)
   Від загальної кількості акцій (у відсотках)
   Кількість за видами акцій

   прості іменні
   прості на пред'явника
   Привілейовані
   іменні
   привілейовані на пред'явника
   RISOIL SA
   11300001
   ШВЕЙЦАРIЯ  Женева вул.Ле-Корбюзьє, 8, через "Жiйєрон енд Сiе СА"
   24880568
   97.022960536578
   24880568
   0
   0
   0
   Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*
   Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**
   Кількість акцій (штук)
   Від загальної кількості акцій (у відсотках)
   Кількість за видами акцій
   прості іменні
   прості на пред'явника
   Привілейовані
   іменні
   привілейовані на пред'явника
   Усього
   24880568
   97.022960536578
   24880568
   0
   0
   0


   VII. Інформація про загальні збори акціонерів

   Вид загальних зборів
   Чергові
   Позачергові

   X

   Дата проведення
   23.04.2013
   Кворум зборів
   97.03
   Опис
   Перелiк питаннь:
   1. Обрання членiв лiчильної комiсiї рiчних Загальних зборiв Товариства, прийняття рiшення про припинення повноважень членiв лiчильної комiсiї рiчних Загальних зборiв Товариства.
   2. Обрання секретаря Загальних зборiв Товариства.
   3. Затвердження порядку прийняття рiшень з питань порядку денного рiчних Загальних зборiв Товариства.
   4. Звiт Директора Товариства про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2012 рiк i основнi напрямки дiяльностi у 2013 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора Товариства.
   5. Звiт Ревiзора Товариства. Висновки Ревiзора Товариства по звiту та балансу Товариства за 2012 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора Товариства.
   6. Звiт Наглядової Ради Товариства за 2012 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової Ради Товариства.
   7. Затвердження рiчного звiту Товариства, рiчних пiдсумкiв дiяльностi, звiтiв та балансу Товариства за 2012 рiк.
   8. Прийняття рiшення щодо розподiлу прибутку Товариства за 2012 рiк.
   9. Про затвердження значних правочинiв, укладених Товариством.
   10. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рiшення.

   Згiдно рiшення Наглядової ради Товариства скликанi загальнi збори Товариства та затверджено порядок денний.
   Осiб (особи), що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного вiдсутнi. Змiн та доповнень до порядку денного не вiдбувалося.
   Результати розгляду питань порядку денного: по всiм питанням порядку денного були прийняттi вiдповiднi рiшення (згiдно проектiв рiшень), а саме: по питаннях порядку денного з №№ 1 по 10 було прийняте рiшення "ЗА".
   IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
   Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи
   АКФ "Грантье"
   Організаційно-правова форма
   Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
   Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
   21026423
   Місцезнаходження
   65010 Україна Приморський Одеса пр-т Адмiральський, 33-А, кiм. 216
   Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
   0889
   Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
   АПУ
   Дата видачі ліцензії або іншого документа
   26.01.2001
   Міжміський код та телефон
   (0482) 32-46-98
   Факс
   32-46-99
   Вид діяльності
   Аудиторська дiяльнiсть
   Опис
   Здiйснення послуг згiдно договору.


   Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи
   ПрАТ "Стархова група "ТАС"
   Організаційно-правова форма
   Приватне акцiонерне товариство
   Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
   25433102
   Місцезнаходження
   65002 Одеська область м. Одеса вул.М.Арнаутська, 71
   Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
   серiя АА №011422
   Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
   Мiнiстерством фiнансiв України
   Дата видачі ліцензії або іншого документа
   18.05.2001
   Міжміський код та телефон
   0482 32 41 52
   Факс
   0482 32 41 52
   Вид діяльності
   Лiцензiя на страхову дiяльнiсть у формi обов'язкового: особисте страхування працiвникiв вiдомчої та сiльської пожежної охорони i членiв добровiльних пожежних дружин (команд); особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi
   Опис
   Страхова дiядьнiсть згiдно договору


   Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи
   Публічне акціонерне товариство "Національний депозітарій України"
   Організаційно-правова форма
   Публiчне акцiонерне товариство
   Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
   30370711
   Місцезнаходження
   04101 м. Київ м.Київ Б.Гринченка, буд.3
   Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
   АВ № 581322
   Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
   ДКЦПФР
   Дата видачі ліцензії або іншого документа
   19.09.2006
   Міжміський код та телефон
   044 2791213
   Факс
   2791249
   Вид діяльності
   Депозитарна діяльність депозітарію цінних паперів
   Опис
   Здійснює обслуговування випуску цінних паперів на підставі укладеного договору.


   Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи
   ПАТ АБ "ПІВДЕННИЙ"
   Організаційно-правова форма

   Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
   20953547
   Місцезнаходження
   65059 Одеська область д/н м.Одеса вул. Краснова, б.6/1
   Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
   АВ №507084
   Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
   ДКЦПФР
   Дата видачі ліцензії або іншого документа
   03.12.2009
   Міжміський код та телефон
   0482 - 344-675
   Факс
   344-675
   Вид діяльності
   Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберігача цінних паперів
   Опис
   Здійснює депозитарну дiяльнiсть зберігача цінних паперів на підставі укладеного договору.
   X. Відомості про цінні папери емітента
   1. Інформація про випуски акцій

   Дата реєстрації випуску
   Номер свідоцтва про реєстрацію випуску
   Найменування органу, що зареєстрував випуск
   Міжнародний ідентифікаційний номер
   Тип цінного паперу
   Форма існування та форма випуску
   Номінальна вартість акцій (грн.)
   Кількість акцій (штук)
   Загальна номінальна вартість (грн.)
   Частка у статутному капіталі (у відсотках)
   1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
   8
   9
   10
   12.05.2009
   09/15/1/10
   Одеське територiальне управлiння ДКЦПФР
   UA4000071716
   Акція проста бездокументарна іменна
   Бездокументарнi iменнi
   0.25
   25644000
   6411000.00
   100.000000000000
   Опис
   ВВ звiтному роцi Товариство цiннi папери не випускало, рiшення про їх випуск не приймало. Цінні папери Емітента на організаційно оформлених ринках не обертаються. Заяви для включення цінних паперів до лiстингу Емітентом не надавались. Обіг цінних паперів Емітента здійснюється лише на внутрішньому ринку України. Спосiб розмiщення акцiй: акцiї розмiщеннi в повному обсязi серед визначеного кола осіб. Мета додаткової емісії: у звітному році емісії не було. Дострокове погашення - не відбувалося.


   XI. Опис бізнесу   Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

   Початок будiвництва Роздiльнянського елеватора вiдноситься до 1928 року.У 1944 роцi роздiльнянський елеватор возобновив свою дiяльнiсть, яка була припинена пiд час Великої Вiтчизняної вiйни. Основне будiвництво елеватора розпочалося у перiод з 1949 року по 1964 р. У 1966 роцi почалачь технiчна переоснащення пiдприємства. До 1991 року Роздiльнянський елеватор був державним пiдприємством. У 1991 роцi на базi державного пiдприємства створено орендне пiдприємство "Роздiльнянський елеватор", яке входить до складу ВО "Елеваторзерно-пром". Вiдкрите акцiонерне товариство "Роздiльнянський елеватор" засноване вiд-повiдно до рiшення Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України,шляхом перетворення орендного пiдприємства у вiдкрите акцiонерне товариство "Роздiльнянський елеватор" вiдповiдно до Закону України "Про оссбливостi приватизацiї майна в агропромисловому комплексi" та постанови Кабiнету мiнiстрiв України "Про прискорення приватизацiї хлiбоприймальних i хлiбозаготiвельних пiдприємств №1218 вiд 5 листопаду 1997 року. У теперішнiй час ВАТ "Роздiльнянський елеватор" займається зберіганням соняшнику та iнших зернових культур. Прийомка вантажу на зерносклади підприємства здійснюється з автотранспорту поклажедавця. Перед прийомкою вантажу лабораторія підприємства проводить лабораторні дослідження з якості вантажу. У разі дотримання сторонами договірних показників вантажу з якості, автотранспорт з вантажем зважується на автомобільних вагах підприємства, для визначення маси бруто, потім авто направляється до складу зберігання вантажу. Після вивантаження вантажу у склад, авто зважується (без вантажу) на автовагах. У 2011 роцi загальними зборами акцiонерiв було прийняте рiшення про змiну найменування Товариства на приватне акцiонерне товариство, на виконання ЗУ "Про акцiонернi товариства". ПрАТ "Роздiльнянський елеватор" створює робочi мiсця для iнвалiдiв та допомогає малозахищеним ланкам населення, приймає участь у виствках споживання товарiв мукомольної промисловостi. Важливих подiй, а саме злиття, подiлу, приєднання, перетворення, видiл у звiтному роцi не вiдбувалось.

   Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

   Пiдприємство використовує метод середньозважувальної собiвартостi при вiдпусцi запасiв у виробництво, продаж або iншому вибуттi. Амортизацiя основних засобiв нараховується за прямолiнiйним методом. Основнi засоби класифiкуються за групами перша для податкового облiку: три групи згiдно Податкового кодексу України; друга згiдно плану рахункiв по субрахункам та нараховує амортизацiю за ставками згiдно Податкового кодексу України. Первiсна оцiнка об"єкту основних засобiв здiйснюється по собiвартостi згiдно П(С)БУ 7. Резерв сумнiвних боргiв визнається виходячи з платоспроможностi дебiторiв. Класифiкацiя видаткiв на виробництво проводиться згiдно П(С)БУ 16.8 клас рахункiв використовується, як транзитний для класифiкацiї облiку видаткiв. №03-01 вiд 03.01.2009р. амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом, метод оцiнки та вартостi запасiв по метеду FIFO. Робочий капiтал достатнiй i вiдповiдає поточним потребам пiдприємства, можливi шляхи покращення лiквiдностi за оцiнками фахiвцiв емiтента полягають в проведеннi заходiв по збiльшенню об'ємiв реалiзацiї, вiдмови вiд зайвих витрат, змiни цiнової полiтики. Для забезпечення безперервного функцiонування пiдприємства як суб'єкта господарювання необхiдним є придiлення вiдповiдної уваги ефективнiй виробничiй дiяльностi, пошуку резервiв зниження витрат виробництва та погашення поточних зобов'язань. У Товариства не має фiнансових iнвестицiй, тому облiк фiнансових iнвестицiй не ведеться, оцiнка вартостi фiнансових iнвестицiй не проводиться.

   Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

   Середньооблiкової чисельностi працiвникiв облiкового складу (осiб) - 106
   середньої численностi позаштатних працiвникiв - 23
   осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) - 6
   чисельностi працiвникiв якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня,тижня)(осiб)- 1
   фонд оплати працi - 4 483,00 тис.грн.
   Фонд оплати працi в звiтному перiодi збiльшився на 109,5 тис. грн. вiдносно попереднього року. Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента для чого регулярно проводиться переквалiфiкацiя i огляд працiвникiв вiдповiдних професiй згiдно законодавчим актам України, та кадрова програма полягає в належнiй i своєчаснiй оплатi працi працiвникiв, наданнi їм соцiальних i матерiальних пiльг, що зацiкавить персонал в пiдвищеннi рiвня його знань та кваліфікації.


   Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

   Товариство не є учасником нiяких об'єднань та iнших органiзацiй.

   Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

   Товариство не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.
   Сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності - відсутня


   Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

   Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду товариству не поступало.

   Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

   Пiдприємство використовує метод середньозважувальної собiвартостi при вiдпусцi запасiв у виробництво, продаж або iншому вибуттi. Амортизацiя основних засобiв нараховується за прямолiнiйним методом. Основнi засоби класифiкуються за групами перша для податкового облiку: три групи згiдно Закону України "Про оподактування прибутку пiдприємств"; друга згiдно плану рахункiв по субрахункам та нараховує
   амортизацiю за ставками ст. 8.2, 8.3 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств". Первiсна оцiнка об"єкту основних засобiв здiйснюється по собiвартостi згiдно П(С)БУ 7. Резерв сумнiвних боргiв визнається виходячи з платоспроможностi дебiторiв. Класифiкацiя видаткiв на виробництво проводиться згiдно П(С)БУ 16.8 клас рахункiв використовується, як транзитний для класифiкацiї облiку видаткiв.
   №03-01 вiд 03.01.2009р. амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом, метод оцiнки та вартостi запасiв по метеду FIFO.
   Робочий капiтал достатнiй i вiдповiдає поточним потребам пiдприємства, можливi шляхи покращення лiквiдностi за оцiнками фахiвцiв емiтента полягають в проведеннi заходiв по збiльшенню об'ємiв реалiзацiї, вiдмови вiд зайвих витрат, змiни цiнової полiтики. Для забезпечення безперервного функцiонування пiдприємства як суб'єкта господарювання необхiдним є придiлення вiдповiдної уваги ефективнiй виробничiй дiяльностi, пошуку резервiв зниження витрат виробництва та погашення поточних зобов'язань.
   У Товариства не має фінансових інвестицій, тому облік фінансових інвестицій не ведеться, оцінка вартості фінансових інвестицій не проводиться.

   Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;

   основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік - Послуги по зберiганню зернових культур: " Прийом з автотранспорту культур, " Прийом з ж/д транспорту, " Доробка до показникiв якостi, " Сушка, " Зберiгання, " Вiдвантаження на автотранспорт, " Вiдвантаження на ж/д транспорт, " Iншi допомiжнi послуги Елеватор здiйснює стандартний набiр послуг.
   Обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі)- 20 049 000,00 грн.(без ПДВ)
   середньореалізаційні ціни(без ПДВ):
   приймання - 19,39грн.
   сушка - 25,89грн.
   очищення - 14,46грн.
   зберігання - 1,09грн.
   відвантаження - 18,84грн.
   сума виручки - 17 658 000,00 грн.(без ПДВ)
   інформація про загальну суму експорту - 7 498 000,00грн.(без ПДВ)
   частка експорту в загальному обсязі продажів - 42,46%
   перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг - перспективнiсть надання послуг залежiть вiд полипшення фiнансвого стану країни та подалання фiнансової кризи.
   Залежнiсть вiд сезонних змiн - Пiдприємство залежить вiд сезонного характеру робiт. Найбiльша завантаженiсть вiдбувається в жнива.
   Про основнi ринки збуту та основних клiєнтiв - Ринком збуту є Одеськiй регiон.
   Основними клiєнтами Пiдприємства є виробники сiльхозпродукцiї та зернотрейдери Одеської областi. Основнi ризики в дiяльностi емiтента: Основними ризиками в дiяльностi пiдприємства є засуха та неврожай та iншi ризики сезонного характеру в результатi чого сiльськогосподарськi пiдприємства на привезуть продукцiю на зберiгання, також: - Прострочка оплати клiєнтами за наданi послуги. - Загальноекономiчнi (рiзка змiна законодавства у сферi оподаткування, гiперiнфляцiя, змiна нормативiв та правовiдносин , рiзке коливання цiн на енергоносiї та матерiали, пiдвищення вiдсоткiв по кредитам), стихiйнi лиха (землетрус, пожежа тощо), якi можуть змiнити термiни виконня робiт та iншi форс-мажорнi обставини, якi можуть бути визнанi такими на пiдставi чинного законодавства. - Ризик пов'язаний iз загальною економiчною та полiтичною ситуацiєю в країнi й навiть у свiтi, зростанням цiн на ресурси, загальноринковим падiнням їх на всi активи, змiни процентної ставки, падiння загальноринкових цiн, iнфляцiї. - Ризик пов'язаний iз фiнансовим станом конкретного клiента. - Ризик лiквiдностi пов'язаний з можливою затримкою реалiзацiї послуг на ринку. - Галузевий ризик пов'язаний зi змiною стану справ у окремiй галузi економiки. - Ризик зменшення ресурсiв, попиту на продукцiю. - Фiнансовий ризик - це ризик, пов'язанний з нерентабельнiстю або банкрутством. Заходи емiтента щодо зменшення ризикiв, захисту своєї дiяльностi - страхування. Хеджирування - використання механiзмiв закрiплення договiрних умов у стосунках партнерiв на прогнозний перiод з метою пiдстраховки обох сторiн, що домовляються, вiд негативних змiн у кон'юнктурi ринку в майбутньому; Своєчасне планування та створення необхiдних резервiв i запасiв матерiальних, фiнансових i часових ресурсiв. Цi методи особливо важливi в умовах дефiциту фiнансових ресурсiв, що спостерiгається в Українi. Мають формуватися обсяги та структура матерiальних резервiв i запасiв на непередбачуванi витрати, резервуватися кошти на покриття випадкових витрат, пов'язаних з експлуатацiєю обладнання, змiнами природних умов, поведiнкою персоналу.Квалiфiковане вiдпрацювання договорiв i контрактiв мiж партнерами по iнвестицiйному проекту, своєчасне вiдпрацювання в них прав та обов'язкiв сторiн в умовах можливих негативних подiй i конфлiктних ситуацiй.Для запобiгання ризикiв Пiдприємство заздалегiдь укладає комерцiйнi угоди з виробниками сiльськогосподарської продукцiї
   Заходи емiтента щодо розширення виробництва та ринкiв збуту - виробництвом Товариство не займається; Товариство проводить заходи щодо розширення ринкiв надання послуг.
   Про канали збуту й методи продажу, якi використовує емiтент - Товариство виробництвом не займається. Про джерела сировини, їх доступнiсть та динамiку цiн - Товариство не займається виробництвом, яке потрiбує сировiни, тому сировину не постачає та не має iнформацiї щодо iї доступностi та динамiки цiн. Iнформацiя про особливостi стану розвитку галузi виробництва, в якiй здiйснює дiяльнiсть емiтент - Товариство не займається виробництвом.
   Рiвень впровадження нових технологiй, нових товарiв, його положення на ринку - В звiтному роцi товариство не спрямовувало грошови кошти на дослiдження та розробки. Iнформацiя про конкуренцiю в галузi - конкурентами Товариства є пiдприємства та органiзацiї, якi надають таки сами послуги.
   Про особливостi продукцiї (послуг) емiтента - особливостей немає.
   Перспективнi плани розвитку емiтента - На жаль, в iснуючих умовах господарювання, до того ще й вкрай загострених кризою, неможливо робити достатньо впевненi прогнози й детальнi плани.
   Кiлькiсть постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв в загальному об'ємi постачання - Товариство не використовуває сировину та материали. Основним постачальником емiтента є ТОВ "Бiоiл Унiверсал Україна", ТОВ "Торговий дiм ТiД" Дiяльнiсть пiдприємства здiйснюється вiдповiдно до законодавства України про охорону навколишнього середовища.
   Країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік - відсутні, емітент не здійснює свою діяльність у декількох країнах.


   Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

   За останнi 5 рокiв Товариством придбанi машини та механiзми, млиновий комплекс та декiлька автотранспортних засобiв, якi використовуються для виробничої дiяльностi.У 2012 році були проведені проведені капітальні ремонтні роботи деяких стратегічно важливих основних фондів. Вищевказанi активи та ремонтні роботи були придбанi/здійснені за рахунок власних коштiв. Були вiдчуженi активи, якi устарiли та у використаннi яких Товариство не має потреби. Пiдприємство на даний час не планує залучення значних iнвестицiй.

   Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членамивиконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація

   На протязі звітного року відсутні будь які правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами.

   Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

   Основнi засоби утримуються з метою використання їх у процесi надання послуг та для здавання їх в оренду iншим особам, а також для здiйснення адмiнiстративних. Очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) необоротних активiв бiльше одного року. Необорнi активi на пiдприємствi представленi основними засобами виробничого призначення. В бухгалтерському облiку i звiтностi iнформацiя про основнi засоби та iншi необоротнi активи розкрита у вiдповiдностi з Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 7 "Основнi засоби". Облiк операцiй пов'язаннях з орендою основних засобiв вiдповiдають вимогам визначених у П(С)БО 14 "Оренда". Аналiтичний облiк основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв ведеться за їх групами та окремими об'єктами. Синтетичний облiк основних засобiв ведеться на рахунку 10 "Основнi засоби" у журналi ордерi № 4. Необоротнi активи вiдображаються в бухгалтерському облiку за первiсною i переоцiненою вартiстю.
   Iнвентаризацiя основних засобiв здiйснювалася на пiдставi наказу Директора "Про iнвентаризацiю активiв та зобов'язань".
   Нарахування амортизацiї на основнi засоби здiйснювалося протягом термiну їх корисного використання. Згiдно з облiковою полiтикою пiдприємством застосовуються норми i методи нарахування амортизацiї - прямолінейний.
   Основнi засоби емiтента складаються з будiвель, споруд, промислового обладнання та транспортних засобiв. Орендованих засобів немає. Значні правочини з основними зособами не відбувалося.
   Виробничi потужностi емiтента 36 тисяч тон одночасного зберiгання зерна. Виробничi потужностi максимально використовуються на 80%
   Основнi засоби знаходяться у м. Роздiльна та смт. Кучургани
   Товариство не проводило капітального будивніцтва, розширення або удосконалення основних засобів, тому видатки не відраховувалися, сума видатків складає нуль гривень нуль копійок.
   Товариство не проводило капітального будивніцтва, розширення або удосконалення основних засобів, тому методи фіанасування не вживалися, інформація щодо дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення відсутня.
   На думку Емiтента екологiчнi питання не позначаються на використаннi активiв підприємства. На даний час Товариство не визначилося щодо планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв, так як такi плани потребують значних грошових вкладень та залучення кредитних ресурсiв, вартiсть яких є високою.

   Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

   Iстотнi порблеми, котрi впливають на дiяльнiсть пiдприємства ПрАТ "Роздiльнянський елеватор" є:
   1. Застарiле обладнення i технологiчнi схеми;
   2. Дефiцiт деякої сировини;
   3. Дебиторська заборгованiсть:
   4. Вiдсутнiсть достатньої кiлькостi коштiв у товариства;
   5. Заплановане вiдключення електроенергiї.
   Емiтент є платником податкiв на загальних засадах. Отже, змiна податкового законодавства вплине на дiяльнiсть емiтента.

   Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

   У звiтному роцi сплачено штрафiв на суму 0,00 грн.

   Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

   В загалi фiнансування дiяльностi емiтента вiдбувається за рахунок надходження виторгу вiд реалiзацiї послуг. Недостаток фiнансових коштiв у емiтента iснує мiж сезонами березень-травень кожного року, коли виторг мiнiмальний. Обсяг робочого капiталу оптимально забезпечує поточнi виробничi потреби Емiтента - у перiоди збiльшення потреби в обiгових коштах можливе залучення додаткових коштiв, та, навпаки, при зниженнi потреби кошти, що звiльняються з обiгу, можуть бути використанi для iнших цiлей.
   Одним зi шляхiв покращення лiквiдностi може бути збiльшення частки власних обiгових коштiв та вiдповiдного зниження частки запозичених коштiв у джерелах формування обiгових коштiв. Іншим засобом пiдвищення лiквiдностi є спрямування частки обiгових активiв безпосередньо на погашення боргiв при умовi незмiнностi власних обiгових коштiв.

   Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

   На кiнець звiтного перiоду всi укладенi договора виконанi.

   Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

   В 2014 р. товариство планує займатися основними видами дiяльностi. Стратегiя розвитку емiтента полягає в розширеннi виробничих потужностей, введеннi в експлуатацiю незавершенного будiвництва, залученню нових клiєнтiв та в можливостi здiйснення додаткових послуг.
   Прогнози та плани, по сутi, вже розглянутi в попереднiх роздiлах опису бiзнесу. На жаль, в iснуючих умовах господарювання, до того ще й вкрай загострених кризою, неможливо робити достатньо впевненi прогнози й детальнi плани. Проте, виходячи з принципу обережного оптимiзму, на пiдприємствi планується подальше зростання обсягiв надання послуг в розмiрi 15-20 вiдсоткiв на рiк i рентабельнiсть продукцiї близько 20 вiдсоткiв. Не зважаючи на досить обмеженi можливостi фiнансування, керівництво товариства має намiр завершити вже розпочатi заходи щодо поліпшення стану товраиства i, можливо, отримати задовiльнi iнвестицiйнi пропозицiї. В залежностi вiд зовнiшнiх обставин, цей процес може бути або прискорений, або пригальмований, але альтернативи обраному товариством курсу нема.
   Iстотними факторами, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому, є збiльшення iнфляцiї, зростання цiн, подорожчення кредитних ресурсiв, що негативно вплине на дiяльнiсть Емiтента.

   Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

   Досліджень та розробок за звітний рік не було.

   Судові справи, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

   15.09.2010р., емітент та Роздільнянська міжрайонна державна податкова інспекція Одеської області ДПС, визнання недійсним (скасування) податкового повідомлення-рішення за №0002461500/0 від 20.08.2010р. на загальну суму податкового зобов'язання 130 882,80грн., Вищій адміністративний суд України.

   20.09.2010р., емітент та Роздільнянська міжрайонна державна податкова інспекція Одеської області ДПС, недійсним (скасувати) рішення про застосування штрафних (фінансових) санкцій за № 0000862370 від 15.06.2010р. на суму 178173,20 гривень, Вищій адміністративний суд України.


   Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

   Додаткової iнформацiї, щодо дiяльностi емiтента, яка може бути цiкавої iнвесторам не має.Вимоги до рiчного звiту емiтента не передбачають надання iнформацiї, розкриття якої може негативно вплинути на конкурентоспроможнiсть пiдприiмства. У зв'язку з цим вважаємо, що наданна iнформацiя є вичерпною.   XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

   1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )

   Найменування основних засобів
   Власні основні засоби (тис.грн.)
   Орендовані основні засоби (тис.грн.)
   Основні засоби , всього (тис.грн.)

   На початок періоду
   На кінець періоду
   На початок періоду
   На кінець періоду
   На початок періоду
   На кінець періоду
   1.Виробничого призначення
   8643.000
   8023.000
   0.000
   0.000
   8643.000
   8023.000
   - будівлі та споруди
   6988.000
   6688.000
   0.000
   0.000
   6988.000
   6688.000
   - машини та обладнання
   1311.000
   1009.000
   0.000
   0.000
   1311.000
   1009.000
   - транспортні засоби
   299.000
   285.000
   0.000
   0.000
   299.000
   285.000
   - інші
   45.000
   41.000
   0.000
   0.000
   45.000
   41.000
   2. Невиробничого призначення
   7.000
   5.000
   0.000
   0.000
   7.000
   5.000
   - будівлі та споруди
   0.000
   0.000
   0.000
   0.000
   0.000
   0.000
   - машини та обладнання
   0.000
   0.000
   0.000
   0.000
   0.000
   0.000
   - транспортні засоби
   0.000
   0.000
   0.000
   0.000
   0.000
   0.000
   - інші
   7.000
   5.000
   0.000
   0.000
   7.000
   5.000
   Усього
   8650.000
   8028.000
   0.000
   0.000
   8650.000
   8028.000

   Пояснення : Термiни користування основними засобами: будiвлями i спорудами в середньому 60-80 рокiв, машинами i обладнаннями - 5-8 рокiв, транспортними засобами - 5-10 рокiв.
   Товариство користується основними засобами на таких умовах: використання засобiв здiйснюється за їх цiльовим призначенням для здiйснення виробничої дiяльностi Товариства.
   Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного року - 16745 тис.грн., ступiнь їх зносу - 52,06%, ступiнь їх використання в середньому 70-80%, сума нарахованого зносу на кінець звітного року - 8717 тис.грн. Змiни у вартостi основних засобiв обумовленi їх надходженням та вибуттям протягом року . Обмежень на використання майна Емiтента немає.


   2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

   Найменування показника (тис.грн.)
   За звітний період
   За попередній період
   Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)
   6149
   6214
   Статутний капітал (тис.грн.)
   6411
   6411
   Скоригований статутний капітал (тис.грн.)
   6411
   6411
   Опис
   Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів
   Висновок
   Розрахункова вартість чистих активів(6149.000 тис.грн. ) менше скоригованого статутного капіталу(6411.000 тис.грн. ).Згідно статті 155 п.3 Цивільного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу до вартості чистих активів та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.


   3. Інформація про зобов'язання емітента

   Види зобов’язань
   Дата виникнення
   Непогашена частина боргу (тис.грн.)
   Відсоток за користування коштами (відсоток річних)
   Дата погашення
   Кредити банку, у тому числі :
   Х
   0.00
   Х
   Х
   д/н
   д/н
   0.00
   0.000
   д/н
   Зобов'язання за цінними паперами
   Х
   0.00
   Х
   Х
   у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :
   Х
   0.00
   Х
   Х
   д/н
   д/н
   0.00
   0.000
   д/н
   за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):
   Х
   0.00
   Х
   Х
   за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):
   Х
   0.00
   Х
   Х
   За векселями (всього)
   Х
   0.00
   Х
   Х
   за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):
   Х
   0.00
   Х
   Х
   За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):
   Х
   0.00
   Х
   Х
   д/н
   д/н
   0.00
   0.000
   д/н
   Податкові зобов'язання
   Х
   53.00
   Х
   Х
   Фінансова допомога на зворотній основі
   Х
   0.00
   Х
   Х
   Інші зобов'язання
   Х
   13815.00
   Х
   Х
   Усього зобов'язань
   Х
   13868.00
   Х
   Х
   Опис
   Кредитiв, векселiв виданих на пiдприємствi немає.


   XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
   що виникала протягом періоду

   Дата виникнення події
   Дата оприлюднення повідомлення у стрічці новин
   Вид інформації
   1
   2
   3
   26.09.2013
   27.09.2013
   Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 


   ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

   Загальні збори акціонерів

   Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?


   Рік
   Кількість зборів, усього
   У тому числі позачергових
   1
   2011
   1
   0
   2
   2012
   1
   0
   3
   2013
   1
   0
   Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

   Так
   Ні
   Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори
   X

   Акціонери

   X
   Депозитарна установа

   X
   Інше
   д/н

   Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю) ?


   Так
   Ні
   Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

   X
   Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

   X

   У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?


   Так
   Ні
   Підняттям карток

   X
   Бюлетенями (таємне голосування)
   X

   Підняттям рук

   X
   Інше
   д/н

   Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?


   Так
   Ні
   Реорганізація

   X
   Додатковий випуск акцій

   X
   Унесення змін до статуту
   X

   Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

   X
   Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

   X
   Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

   X
   Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу


   Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

   X
   Делегування додаткових повноважень наглядовій раді скачать dle 10.2 Авто Тюнинг кузова

   Также рекомендуем:

   • ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ !ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ ! ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР” (далі - Товариство), повідомляє, що річні Загальні збори Товариства (далі – Загальні збори) відбудуться 22 квітня
   Наверх © 2013 Copyright. Sightly Template - Все права сохранены.
   При копировании материалов с сайта, ссылка на источник обязательна!
   Powered by DataLife Engine © 2014