Облако тегов
  Оцените работу движка
  Лучший из новостных
  Неплохой движок
  Устраивает ... но ...
  Встречал и получше
  Совсем не понравился
  Популярное
    
   » Материалы за Март 2015 года
   0

   ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ !

   ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ !

   ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР” (далі - Товариство), повідомляє, що річні Загальні збори Товариства (далі – Загальні збори) відбудуться 22 квітня 2015р. о 10.00 год. за місцезнаходженням Товариства: 67400, Одеська область, м. Роздільна, вул. Леніна, буд. 83 в приміщенні адмінбудинку Товариства, кабінет № 2.
   Реєстрація учасників Загальних зборів здійснюється з 08-30 до 09-45 у день та за місцем проведення Загальних зборів.
   Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства – 16.04.2015р.
   Ознайомлення акціонерів з матеріалами щодо Загальних зборів відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення річних Загальних зборів Товариства у робочі дні з 14.00 до 17.00 години за місцезнаходженням Товариства: 67400, Одеська область, м.Роздільна, вул. Леніна, буд. 83 в приміщенні адмінбудинку Товариства, кабінет № 2, а у день проведення Загальних зборів – у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення з документами, пов’язаними з проведенням річних Загальних зборів Товариства – Директор Істратова Вікторія Василівна.
   ПОРЯДОК ДЕННИЙ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):
   1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства. Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства.
   2. Обрання секретаря Загальних зборів Товариства.
   3. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
   4. Звіт Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2014 рік і основні напрямки діяльності у 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства.
   5. Звіт Ревізора Товариства. Висновки Ревізора Товариства по звіту та балансу Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.
   6. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.
   7. Затвердження річного звіту Товариства, річних підсумків діяльності, звітів та балансу Товариства за 2014 рік.
   8. Затвердження порядку покриття збитків за 2014 рік.
   9. Про затвердження значних правочинів, укладених Товариством.
   10. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення.

   Інформація про основні показники фінансово-господарської діяльності за звітний(2014р.) та попередній період(2013р.) відповідно (тис.грн.): усього активів – 19648;20017; основні засоби – 7691;8028; довгострокові фінансові інвестиції – відсутні; запаси – 2624;2951; сумарна дебіторська заборгованість – 833;701; грошові кошти та їх еквіваленти – 3; 2; нерозподілений прибуток (збиток) – (2457); (2435); власний капітал – 6453;6149; статутний капітал – 6411; 6411; довгострокові зобов’язання – відсутні; поточні зобов’язання – 13195; 13868; чистий прибуток (збиток) – (22); (65); середньорічна кількість акцій – 25644000; 25644000; кількість власних акцій викуплено протягом періоду (шт.) – відсутні; загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду – відсутні; чисельність працівників на кінець періоду (осіб) – 116; 125.

   ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ! Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Для участі у Загальних зборах, акціонеру (його представнику) необхідно мати документ, що ідентифікує особу (бажано – паспорт), представнику(ам) акціонера – також документ, що підтверджує повноваження представника на участь у Загальних зборах у відповідності до вимог чинного законодавства України.
   Кожний акціонер має право вносити свої пропозиції щодо порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства не пізніш як за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
   ТАКОЖ ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ, що власники цінних паперів, які не уклали договору з депозитарною установою та право голосу яких обмежено згідно пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», мають право бути присутніми та зареєстрованими на загальних зборах акціонерного товариства, що проводяться після 11.10.2014 року (без видачі таким особам бюлетеня для голосування).
   Телефон для довідок 04853-3-13-64
   Наглядова рада Товариства
   Наверх © 2013 Copyright. Sightly Template - Все права сохранены.
   При копировании материалов с сайта, ссылка на источник обязательна!
   Powered by DataLife Engine © 2014