Облако тегов
  Оцените работу движка
  Лучший из новостных
  Неплохой движок
  Устраивает ... но ...
  Встречал и получше
  Совсем не понравился
  Популярное
    
   » Материалы за Март 2017 года
   0

   ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ !

   ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» (далі - Товариство), повідомляє, що річні Загальні збори Товариства (далі – Загальні збори) відбудуться 27 квітня 2017 р. о 1000 год. за місцезнаходженням Товариства: 67400, Одеська область, м. Роздільна, вул. Леніна (Європейська), буд. 83 в приміщенні адмінбудинку Товариства, кабінет № 2.
   Реєстрація учасників Загальних зборів здійснюється з 0830 до 0945 у день та за місцем проведення Загальних зборів.
   Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства – 21.04.2017р.
   Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні з 14.00 до 17.00 години за місцезнаходженням Товариства: 67400, Одеська область, м. Роздільна, вул. Леніна (Європейська), буд. 83 в приміщенні адмінбудинку Товариства, кабінет № 2, а у день проведення Загальних зборів – у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення з документами, пов’язаними з проведенням річних Загальних зборів Товариства – Директор Істратова Вікторія Василівна.
   ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (перелік питань, що виносяться на голосування):
   1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
   2. Обрання секретаря річних Загальних зборів Товариства.
   3. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
   4. Звіт Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік і основні напрями діяльності у 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства.
   5. Звіт Ревізора Товариства. Висновки Ревізора Товариства по звіту та балансу Товариства за 2016 рік, затвердження висновків Ревізора. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.
   6. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.
   7. Затвердження річного звіту Товариства, річних підсумків діяльності, звітів та балансу Товариства за 2016 рік.
   8. Затвердження порядку покриття збитків за 2016 рік.
   9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту.
   10. Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради та Ревізора Товариства.
   11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
   12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
   13. Обрання Ревізора Товариства.
   14. Затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладатиметься з Ревізором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з Ревізором.

   Інформація про основні показники фінансово-господарської діяльності за звітний (2016 р.) та попередній період (2015 р.) відповідно (тис. грн.): усього активів –75727;19986; основні засоби –53751;8845; довгострокові фінансові інвестиції – відсутні; запаси –8207;2521; сумарна дебіторська заборгованість –7701;412; грошові кошти та їх еквіваленти –6;88; нерозподілений прибуток (збиток) – (2855); (2812); власний капітал – 52228; 6623; статутний капітал – 6411; 6411; довгострокові зобов’язання – відсутні; поточні зобов’язання –23499;13363; чистий прибуток (збиток) – (43); (355); середньорічна кількість акцій – 25644000; 25644000; кількість власних акцій викуплено протягом періоду (шт.) – відсутні; загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду – відсутні; чисельність працівників на кінець періоду (осіб) –116;125.
   ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ! Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Для участі у Загальних зборах, акціонеру (його представнику) необхідно мати документ, що ідентифікує особу (бажано – паспорт), представнику (ам) акціонера – також документ, що підтверджує повноваження представника на участь у Загальних зборах у відповідності до вимог чинного законодавства України.
   Кожний акціонер має право вносити свої пропозиції щодо проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства не пізніш як за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
   Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://www.rae.com.ua/
   ТАКОЖ ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ, що власники цінних паперів, які не уклали договору з депозитарною установою та право голосу яких обмежено згідно пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», мають право бути присутніми та зареєстрованими на загальних зборах акціонерного товариства, що проводяться після 11.10.2014 року (без видачі таким особам бюлетеня для голосування).

   Телефон для довідок 04853-3-13-64
   Наглядова рада Товариства

   ПРОЕКТИ РІШЕНЬ щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів
   ПрАТ «РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР», які призначені на 27.04.2017 р.
   Питання порядку денного №1.
   Питання, винесене на голосування: Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
   Проект рішення: Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства у складі: Кравченко Світлани Миколаївни, Радванської Олени Федорівни та Трифонової Раїси Іванівни; припинити повноваження голови та членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства з моменту оголошення Загальних зборів закритими.
   Питання порядку денного №2.
   Питання, винесене на голосування: Обрання секретаря річних Загальних зборів Товариства.
   Проект рішення: Обрати секретарем річних Загальних зборів Товариства Істратову Вікторію Василівну.
   Питання порядку денного №3.
   Питання, винесене на голосування: Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
   Проект рішення: Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів а саме:
   доповіді з питань порядку денного – до 10 хв., обговорення – до 5 хв.;
   голосування проводиться за принципом одна голосуюча акція – один голос (крім кумулятивного голосування), бюлетенями для голосування після розгляду кожного питання порядку денного;
   бюлетені для голосування засвідчуються наступним чином: у день проведення загальних зборів Товариства, до початку реєстрації, наглядова рада передає голові реєстраційної комісії затверджені бюлетені для голосування; голова реєстраційної комісії на бюлетенях для голосування ставить свій підпис, у передбаченому місці, та відбиток печатки Товариства; при отриманні бюлетенів для голосування, в присутності реєстраційної комісії, акціонер (представник акціонера) ставить свій підпис у передбаченому місці із зазначенням прізвища, імені та по-батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером.;
   голосування – до 3 хв.; підрахунок підсумків голосування – до 5 хв.; оголошення підсумків голосування – до 5 хв.
   Питання порядку денного №4.
   Питання, винесене на голосування: Звіт Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік і основні напрями діяльності у 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства.
   Проект рішення: Затвердити звіт Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік і основні напрями діяльності у 2017 році, визнати роботу Директора Товариства за 2016 р. задовільною.
   Питання порядку денного №5.
   Питання, винесене на голосування: Звіт Ревізора Товариства. Висновки Ревізора Товариства по звіту та балансу Товариства за 2016 рік, затвердження висновків Ревізора. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.
   Проект рішення: Затвердити звіт Ревізора Товариства та висновки Ревізора Товариства по звіту та балансу Товариства за 2016 рік, визнати роботу Ревізора Товариства за 2016 р. задовільною.
   Питання порядку денного №6.
   Питання, винесене на голосування: Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.
   Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік, визнати роботу Наглядової Ради Товариства за 2016 р. задовільною.
   Питання порядку денного №7.
   Питання, винесене на голосування: Затвердження річного звіту Товариства, річних підсумків діяльності, звітів та балансу Товариства за 2016 рік.
   Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства, річні підсумки діяльності, звіти та баланс Товариства за 2016 рік.
   Питання порядку денного №8.
   Питання, винесене на голосування: Затвердження порядку покриття збитків за 2016 рік.
   Проект рішення: Затвердити наступний порядок покриття збитків за 2016 рік – за рахунок прибутків майбутніх періодів.
   Питання порядку денного №9.
   Питання, винесене на голосування: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту.
   Проект рішення: Затвердити внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції; Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Доручити директору Товариства Істратовій Вікторії Василівні (ідент. № 3177807803) підписати Статут Товариства у новій редакції та здійснити дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства. Статут Товариства у новій редакції набирає чинності з дати його державної реєстрації.
   Питання порядку денного №10.
   Питання, винесене на голосування: Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради та Ревізора Товариства.
   Проект рішення:
   1. Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства.
   2. Обрання членів Наглядової ради провести шляхом кумулятивного голосування з числа осіб, які подали письмові заяви про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства, згідно Рішення ДКЦПФР №1377 від 29.09.2011 р.
   3. Припинити повноваження Ревізора Товариства.
   4. Обрання Ревізора провести шляхом кумулятивного голосування з числа осіб, які подали письмові заяви про згоду на обрання членом Ревізором Товариства, згідно Рішення ДКЦПФР №1377 від 29.09.2011 р.
   Питання порядку денного №11.
   Питання, винесене на голосування: Обрання членів Наглядової ради Товариства.
   Проект рішення: Кількісний склад Наглядової ради складає 3 (три) особи. Із запропонованих кандидатів лише 3 (три) особи мають бути обрані членами Наглядової ради.
   Обрати членів Наглядової ради Товариства в кількості 3 (три) особи з переліку кандидатів (табл.1)
   Табл.1
   № п.п П.І.Б. кількість голосів
   1 "ЗА"
   2 "ЗА"
   3 "ЗА"
   4 "ЗА"
   Кількість голосів, що належать акціонеру, під час кумулятивного голосування:
   По питанню порядку денного №11 проводиться кумулятивне голосування.
   Питання порядку денного №12.
   Питання, винесене на голосування: Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
   Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, затвердити запропонований розмір їх винагороди, уповноважити на підписання цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, Директора Товариства – Істратову Вікторію Василівну.
   Питання порядку денного №13.
   Питання, винесене на голосування: Обрання Ревізора Товариства.
   Проект рішення: Обрати Ревізором Товариства 1 (одну) особу з переліку кандидатів (табл.2)
   Табл.2
   № п.п П.І.Б. кількість голосів
   1 "ЗА"
   2 "ЗА"
   3 "ЗА"
   Кількість голосів, що належать акціонеру, під час кумулятивного голосування:
   По питанню порядку денного №13 проводиться кумулятивне голосування.

   Питання порядку денного №14.
   Питання, винесене на голосування: Затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладатиметься з Ревізором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з Ревізором.
   Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладатиметься з Ревізором, затвердити запропонований розмір його винагороди, уповноважити на підписання договору (контракту) з Ревізором Директора Товариства – Істратову Вікторію Василівну.
   Наверх © 2013 Copyright. Sightly Template - Все права сохранены.
   При копировании материалов с сайта, ссылка на источник обязательна!
   Powered by DataLife Engine © 2014